Eskilstuna kommun
E-tjänst

Anmäl skada vid olycka på kommunal plats eller väg

Har du råkat ut för en sakskada eller personskada, till exempel halkat omkull och brutit armen? Om du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse, kan du göra en skadeanmälan och begära skadestånd.

På platsen där skadan inträffat måste Eskilstuna kommun vara fastighetsägare (äga aktuell mark) eller vara väghållare (ansvarig för gatans eller gång/cykelbanans skötsel).

Observera att du alltid i första hand bör nyttja egna försäkringar (t. ex. fordonsförsäkring, hem eller olycksfallsförsäkring m. m.) innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en
skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om Eskilstuna kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Uppdaterad: 8 oktober 2021