Behandling av personuppgifter i Eskilstuna kommun (GDPR)

Eskilstuna kommun behandlar person­uppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden. Data­skydds­för­ord­ningen (General Data Protection Regulation, GDPR) bestämmer hur offentliga myndig­heter och företag ska behandla person­uppgifter. Här får du information om hur vi i Eskilstuna kommun behandlar dina person­uppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

Dataskyddförordningen (GDPR) gäller inom hela EU. Principerna för behandling av person­uppgifter är att de ska behandlas lagligt, korrekt och öppet gentemot den vars person­uppgifter vi behandlar.

Information och registerutdrag

Den vars personuppgifter behandlas av kommunen har rätt att få informa­tion när person­upp­gifterna behandlas. Information om person­uppgifts­behand­lingen ska lämnas av kommunen både när upp­gifterna samlas in och när den registrerade begär det.

Om du vill se vilka person­uppgifter kommunen behandlar om dig kan du begära ett registerutdrag genom att fylla i e-tjänsten Begäran om registerutdrag.

Rättning och radering av personuppgifter

Om du anser att person­uppgifter om dig är felaktiga, ofull­ständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att upp­gifterna rättas eller i vissa fall raderas. Kontakta då Eskilstuna Direkt.

Frågor och kontakt

Varje kommun måste ha dataskyddsombud som bevakar att person­upp­gifter behandlas korrekt. Om du har frågor kring person­upp­gifts­behand­lingar vänder du dig till kommunens data­skydd­sombud genom att skicka e-post till dataskyddsombudet eller genom att ringa 016-710 10 00.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsyns­myndighet för behand­lingar av person­uppgifter. Om du anser att dina personuppgifter blir felaktigt behandlade kontaktar du Integritetsskyddsmyndigheten.

Frågor och svar kring personuppgifter

En personuppgift är en uppgift som kan kopplas till en fysisk levande person. Det kan till exempel vara

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • bilder
 • ljudupptagningar
 • registreringsnummer på fordon
 • hälsouppgifter
 • IP-nummer

Behandling av personuppgifter är allt man kan göra med personuppgifterna, till exempel

 • läsa
 • samla in
 • lämna ut
 • registrera i ett IT-system
 • arkivera

Det är kommunens nämnder som är person­upp­gifts­ansvariga. Det innebär att ansvaret för behand­lingen av person­­uppgif­terna är den nämnd som hanterar ditt ärende, det vill säga dit du skickar ditt brev, din synpunkt, din felanmälan, ditt med­borgar­­förslag, ditt klagomål till, som du har varit i kontakt med eller har insatser hos.

Adressen till nämnden är:

Eskilstuna kommun
Namnet på nämnden
631 86 Eskilstuna.

Du kan också kontakta nämnden via Eskilstuna Direkt på telefon 016‑710 10 00.

Följande nämnder finns i Eskilstuna kommun:

Personuppgiftsansvarig behandlar dina person­uppgifter i verksam­hetens diarie­föringss­ystem och det handlar om de uppgifter du lämnar till verksam­heten i samband med till exempel ansök­ningar, anmälningar, klagomål, överklaganden och liknande. Dina person­uppgifter kan också behandlas i annat verksam­hets­system.

Personuppgifter ska endast samlas in och behandlas för vissa förut­bestämda ändamål som till exempel

 • Handläggning av ärenden.
 • Myndighetsutövning.
 • Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, vård och färdtjänst.
 • Tillhandahålla utbildning och barnomsorg.
 • Administration av personal.
 • Vid rekrytering av personal.
 • Tillsyn.
 • Fakturering.
 • Framtagande av statistik.

För att behandla personuppgifter krävs att de uppfyller någon av de lagliga grunderna. Dessa är:

 • Samtycke.
 • Avtal.
 • Rättslig förpliktelse.
 • Skydd för grundläggande intressen.
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.
 • Efter en intresseavvägning.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, till exempel i samband med överklagande av beslut. Uppgifter som är allmänna och offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med tryck­frihets­­för­ord­­ningens och/eller offent­lighets- och sekretess­lagens regler om utlämnande av allmänna handlingar. Anonymiserade uppgifter för statistik­ända­mål kan komma att lämnas ut till andra än myndig­heter.

Personuppgifter får bara sparas så länge som det är nödvändigt. För kommuner finns det lagar som ställer krav på att de sparas längre i vissa fall och även att de i vissa fall ska bevaras i arkiv under längre tid. Regler om detta finns i tryckfrihets­förordningen, offentlighets‑ och sekretess­lagen, den svenska data­skydds­lagen och arkiv­lagen

Dataskyddsombudet i Eskilstuna kommun

Telefon:

Uppdaterad: 16 januari 2024