MENY
Eskilstuna kommun

Arbetssätt

TEACCH är ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autism. Det är utarbetat av Division TEACCH i North Carolina, USA. Programmets syfte är att tydliggöra vardagen för personer med autism och att göra de mer självständiga. Detta arbetssätt har visat sig framgångsrikt och hjälpt många personer med autism att förstå sin omgivning bättre. Det medför minskad oro, stress, självdestruktiva och utåtagerande beteenden.

TEACCH står för Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren, dvs habilitering och undervisning av barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd. För att hjälpa personer med autism att förstå, utvecklas och leva i den icke-autistiska kulturen har TEACCH-programmet,  i samarbete med Riksföreningen Autismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, utarbetat ett sätt att undervisa som kallas Tydliggörande Pedagogik (Structured Teaching) även kallad Strukturerad Undervisning.

TEACCH-programmet accepterar att det är skillnader mellan personer med autism och andra. Programmet går ut på att förstå konsekvenserna av de kognitiva brister personer med autism har och att använda denna kunskap till att minska gapet mellan deras sätt att tänka och det som krävs för att kunna fungera tillfredsställande i vår värld. Nyckelbegreppen är tolerans, kompromiss, acceptans och personlig utveckling snarare än normalisering.

Genom att tillämpa en helhetssyn ser TEACCH-programmet personer med autism i ett sammanhang där deras samlade färdigheter, allmänna brister och unika familjesituation ingår.

Eftersom autism är en livslång funktionsnedsättning behöver personer med autism och deras familjer allsidig habilitering hela livet ut. Nyckeln till TEACCH-programmets framgång är att man anpassar dessa principer till de individuella behoven hos varje person och familj. Alla områden är lika viktiga att arbeta med för att utveckling ska uppnås. Målsättningen är att hjälpa den enskilda personen att fungera så självständigt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

TEACCH är en undervisningsmodell, ett förhållningssätt och en strategi. TEACCH framhåller en strukturerad, visuell undervisningsmodell. För personer med autism är vardagen ofta oförutsägbar och överväldigande vilket kan leda till en hög stressnivå. TEACCH-pedagogiken bidrar till ökad medkänsla, förutsägbarhet och kontroll.

TEACCH-pedagogiken besvarar följande frågor:

Vad ska jag göra och när ska jag göra det?
(Schema över dagen och arbetsbeskrivningar)
Tydliggörande i tid. Ett schema skall vara individuellt anpassat. Det kan bestå av skriven text, ritade bilder, foton, pictogrambilder eller konkreta föremål. Konkreta föremål kan både vara till exempel symboler eller sak som skall användas i aktiviteten. Schemat ska visa vilka aktiviteter som komma skall och i vilken ordning dessa kommer. Schemats dimension anpassas efter individens möjlighet att hantera information. Exempel på det kan vara att informationen är ansluten omedelbart till situationen, 2-3 sekvenser åt gången, halvdagsschema eller heldagsschema. Ett hjälpmedel är arbetsbeskrivningar som ska underlätta för eleverna att organisera sig i en aktivitet. Aktiviteterna är där beskrivna i delmoment. Genom ett visuellt händelseschema kan eleverna med stöd av bilder/ texter utföra en aktivitet.

Var ska jag vara?
(Arbetsplats)
Var? Tydliggörande i rum/miljö.
Tydliga fysiska och visuella avgränsningar ger personer med autism en bild av förväntningar i olika rum/miljöer. Några exempel är en tydlig plats för lunch, fritidsaktiviteter, undervisning och arbetsplats. Genom användning av olika redskap som exempelvis möbler, skärmar och hörlurar minimeras störande sinnesintryck. Det är viktigt att individualisera rummet/miljön efter varje elevs behov.

Hur länge ska jag hålla på? / Vad ska hända sen? Tydliggörande arbetsordning.
(Tid, schema) 
Arbetsordningen visar hur länge en person arbetar med en uppgift/aktivitet och anpassas individuellt. Exempel på detta är att materialet presenteras konkret från vänster till höger till en skriven minneslista i kombination med schemat. Längst ner i arbetsordningen finns information om händelser efter slutförd aktivitet.

Varför ska jag göra det?
(Motivation, konsekvenser)
Elever som får svar på dessa frågeställningar har större förutsättningar att känna lugn och trygghet. TEACCH-pedagogiken har visat sig vara en ovärderlig hjälp för många elever. Det är viktigt att ta tillvara elevens styrkor och intressen.

Personer med autism har många gånger en stark visuell förmåga. Med visuellt underlag får de bättre förståelse för sin omgivning. Detta gäller även de personer med autism som har tal. Visuellt stöd innebär inte att talet är onödigt för personer med autism utan att man använder det som ett stöd för att lättare nå en förståelse. Därmed får vi personen att känna sig trygg och utgångsläget blir bättre att lära sig nya tekniker. I och med att personen skaffar sig kunskaper blir hon/han mer oberoende och höjer sitt självmedvetande. Följden av tydliga krav visar sig ofta i färre oönskade beteenden.

Grundläggande principer vid ett pedagogiskt arbetssätt är:
1. Individualisering. Tydliggörandet anpassas efter varje individs behov.
2. Samarbete mellan personal.
3. Livslångt perspektiv. Inhämtade kunskaper ska vara användbara färdigheter i vuxenlivet.

Grundprinciperna för arbetet med elever som har autism är att ha goda kunskpaper om funktionsnedsättningen och ha förståelse för de hinder som autism kan medföra. Det är betydelsefullt att veta hur elevens begränsningar kan kompenseras och det ställer krav på personalen som jobbar på skolan. Personalen måste ständigt ompröva sina strategier och försöka finna individuella lösningar eftersom det inte finns några universallösningar att ta till.

Bemötande och förhållningssätt är också ett arbetssätt som hänger ihop med kunskapen om funktionsnedsättning, individ och pedagogik. Personalens roll är att vara vågmästare, att alltid försöka ligga steget före och att kunna se de bakomliggande orsakerna till varför konflikter uppstår.

Synen på autism har förändrats över tid och är under ständig utveckling. För att undvika att elevernas kunskap kopplas till särskilt anpassade miljöer är det viktigt att minska det visuella stödet vid behov så att eleverna ständigt utmanas och ställs inför utvecklande problemlösningar.

TEACCH-pedagogikens mål:

  • Utöka elevens färdigheter
  • Använda elevens starka sidor för att anpassa omgivningen och därmed kompensera begränsningarna
  • Motivera och ta tillvara styrkor och intressen
  • Framhäva viktiga detaljer
  • Minimera störningar
  • Lära ut makten med kommunikation
  • Betona noggrannhet framför snabbhet
  • Maximera individens förmåga att fungera så självständigt som möjligt i samhället
  • Innehållet ska vara meningsfullt och användbart för individen och för framtiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Idunskolan
Besöksadress

Idungatan 1