MENY
Eskilstuna kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen ger besked om avsked samt vidtar åtgärder

Efter att uppgifter framkommit om brister i kontanthantering, ekonomisk redovisning samt otillbörliga inköp vidtar nu barn- och utbildningsförvaltningen åtgärder på Rinmangymnasiet.

De tre avstängda cheferna på Rinmangymnasiet har meddelats beslut om avsked. Grunden till avskedet är främst att de i sina funktioner på olika sätt godkänt och medverkat till att systematiskt bryta mot såväl interna regler och avtal som lagstiftning.

Extern oberoende utredning

Förvaltningsledningen har gett i uppdrag till KPMG, som är ett externt oberoende revisionsföretag, att utreda Rinmangymnasiets hantering och kontroll av kontanter samt otillbörliga inköp. KPMG kommer bland annat granska uthyrning av parkeringsplatser och kontanthantering i samband med det. Övrig kontanthantering på skolan kommer också att granskas.

Syftet med utredningen är att få en oberoende granskning och ett faktaunderlag av hur ekonomin har hanterats på Rinmangymnasiet. Resultatet av utredningen ska också ge rekommendationer till eventuella åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att lagar och regelverk följs.

– Jag välkomnar utredningen som KPMG ska göra. Det är uppenbart att vi behöver genomlysa verksamheten för att se hur man har arbetat med ekonomisk redovisning. Det här visar att vi behöver jobba med skolans interna rutiner. Rinmangymnasiet är en skola som erbjuder bra kvalitet på undervisningen och det är vi måna om att erbjuda även i framtiden, säger Ingrid Sköldmo, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolledning efter årsskiftet
Nuvarande ledning på Rinmangymnasiet fortsätter även efter årsskiftet. Johan Ahlqvist har semester och är åter på plats 14 januari. Under hans semester går Biljana Sekaric in som tf rektor. Övriga rektorer i skolans ledning blir tills vidare: Helena Carlström (tf), Kerstin Soläng (tf), Anette Fogelberg (bitr ) samt Mikael Källarsson (bitr).


Frågor och svar

Varför får de berörda medarbetarna sluta sin anställning?
Svar: Grunden till avskedet beror främst på att de i sina funktioner godkänt och medverkat till att systematiskt bryta mot såväl interna regler och avtal som lagstiftning. Det som uppmärksammats är allvarligt utifrån en arbetsrättslig bedömning. Chefer har ansvar för att se till att lagar och kommunens rutiner följs vad gäller verksamhet, ekonomi och personal. Om det finns brister som inte åtgärdas har arbetsgivaren skyldighet att vidta åtgärder.

Varför får inte skolan hyra ut parkeringsplatser?
Svar: Det strider mot kommunens interna regler att hyra ut personliga parkeringsplatser. En personlig parkeringsplats är dessutom en förmån som ska beskattas. Det har inte heller skett.

Varför är det fel att skolan tagit emot betalning?
Svar: Det finns riktlinjer för hur kontanter ska hanteras i kommunal verksamhet. Det finns även lagar som styr hur verksamheter ska sköta sin ekonomiska redovisning genom att redovisa intäkter och kostnader. I det här fallet har man dessutom brutit mot kommunens riktlinjer för kontanthantering genom att vare sig redovisa intäkterna eller vad pengarna har använts till.

Finns det fler brister i det ekonomiska ansvaret?
Svar: Det externa och oberoende revisionsföretaget KPMG har fått i uppdrag att genomföra en utredning av Rinmangymnasiets hantering och kontroll av kontanter samt otillbörliga inköp. KPMG kommer bland annat granska uthyrningen av parkeringsplatser och kontanthantering i samband med det. Övrig kontanthantering på skolan kommer också att granskas. Det har även inkommit en skrivelse med uppgifter om att skolan gjort inköp av varor, i en teknik- och elektronikbutik, till medarbetare för privat bruk. Även de uppgifterna ska utredas.
Syftet med utredningen är att få en oberoende granskning och ett faktaunderlag av hur ekonomin har hanterats på Rinmangymnasiet. Utredningen kommer också att ge rekommendationer för eventuella åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att lagar och regelverk följs.

Påverkar detta undervisningen på Rinmangymnasiet?
Svar: Rinmangymnasiet är en väl fungerande och omtyckt skola med goda kunskapsresultat och kunniga lärare. Våra elever ger skolan höga betyg i våra elevenkäter. De brister som uppmärksammats i det här ärendet är kopplat till chefers ansvar samt ekonomiska och administrativa lagar och regler. Vi är måna om att skolans undervisning ska pågå som vanligt. Därför har skolans ledning förstärkts med tre rektorer från andra skolor.

Vad händer nu?
Svar: Just nu pågår följande processer:
1. Arbetsrättslig utredning
2. Intern utredning: genomförs av oberoende externt revisionsföretag, KPMG, för att se vad som gått fel och vad som behöver åtgärdas för att detta inte ska ske igen.

Varför gjordes en polisanmälan?
Svar: Det framkom att pengarna för parkeringsplatserna inte hade bokförts. Det gör att det inte går att se hur mycket pengar som kommit in eller vad pengarna använts till. Därför polisanmäldes händelsen.

Hur kunde det bli så här?
Svar: Ett oberoende externt revisionsföretag, KPMG, ska utreda vad som hänt och varför det kunde hända. Rinmangymnasiets hantering och kontroll av kontanter samt otillbörliga inköp. KPMG kommer bland annat granska uthyrningen av parkeringsplatser och kontanthantering i samband med det. Övrig kontanthantering på skolan kommer också att granskas. Utredningen ska också ge rekommendationer för eventuella åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att lagar och regelverk följs.

När kan en medarbetare bli avstängd från sitt arbete?
Svar: Om en arbetstagare på sannolika skäl är misstänkt för eller bevisligen är skyldig till svårare fel eller försummelse i arbetet, har arbetsgivaren rätt att i avvaktan på slutligt ställningstagande avstänga arbetstagaren från arbetet, enligt Allmänna bestämmelser §10.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.