MENY
Eskilstuna kommun

Resultat elevenkät kommunala gymnasieskolan

Resultatet av årets elevenkät visar, även i år, att eleverna tycker att undervisningen i den kommunala gymnasieskolan håller en hög kvalitet och att de känner sig trygga på sina skolor.

- Vi är nöjda med att även resultatet för området trygghet och trivsel ligger på en fortsatt stabilt hög nivå i den årliga elevenkäten, säger Mart Saamel, gymnasiestrateg, barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Rent generellt ligger resultatet på stadig nivå jämfört med resultatet från tidigare års undersökningar.

- Elevenkäterna är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Tillsammans med betygsstatistiken ger den en tydlig bild inom vilka områden vi har våra styrkor och vilka delar vi behöver utveckla, fortsätter Mart Saamel.

Cirka 80 procent av alla elever har svarat på årets enkät.

Fakta elevenkät gymnasieskolan

Varje år genomför Barn- och utbildningsförvaltningen en digital enkätundersökning för att få veta vad eleverna tycker om kommunens gymnasieskola. Enkäten genomförs i alla årskurser och samtliga elever får möjlighet att vara med och tycka till.

Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen genomför egna enkäter.

Syftet med enkäten är att följa upp de långsiktiga processmålen i den årliga verksamhetsplanen som är beslutad i gymnasienämnden.

Enkäten består av sju olika frågeområden (Trygghet och trivsel, Normer och värden, Ansvar och inflytande, Lärare, Utbildning, studiesituation och bedömning, Undervisning och Lokaler och mat) med ett antal frågor inom varje område. Dessutom finns ett antal frågor om hur nöjda eleverna är inom olika områden.

Även elever på fristående gymnasieskolor har haft möjlighet att svara på enkäten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.