MENY
Eskilstuna kommun

Grundskolans resultat för läsåret 2016/2017

Betygen för eleverna i årskurs 9 ökar och allt fler blir behöriga till gymnasiet. En anledning till ökningen är att fler pojkar får betyg i alla ämnen och når högre meritvärde. Det bidrar till att klyftan minskar mellan pojkars och flickors betyg.

Betygsstatistiken för läsåret 2016/2017 visar även en kraftig förbättring i årskurs 9 för de elever som har ämnet svenska som andraspråk. Drygt hälften (55,2 %) av de cirka 300 eleverna fick betyg vilket är en stor ökning jämfört med 2016.

Även betygen i årskurs 6 har förbättrats. Det genomsnittliga meritvärdet för sjätteklassare ökade och likaså andelen elever som fick betyg A och B i minst ett ämne. Trots det positiva resultatet sjunker andelen elever som når betyg i alla ämnen något, jämfört med föregående år.

En tydlig trend i betygsresultaten för både årskurs 6 och 9 är att skillnaderna mellan skolornas resultat ökar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.