MENY
Eskilstuna kommun

Eldtema


Årskurser

åk 3-9

Under perioden

februari - mars

Syfte

Att lära sig om eldens historia och eldens betydelse för människan levnadsvillkor genom tiderna.

Att lära sig använda olika tekniker och verktyg för att göra upp eld.

Att lära sig mer om  t ex kolmilor och tjärbränning förr och hur man använde elden till att tillverka olika föremål.

Att lära sig om trädens fotosyntes och energin som lagras i veden samt energi som ljus och värme. Även på ett enkelt sätt beskriva förbränning i relation till fotosyntesen och i relation till miljöfrågor.

Att lära sig känna till eldens temperaturer och egenskaper, om eldvett och vad allemansrätten säger om eldning. 

Innehåll

Hur varmt är det i lågan på en tändsticka? I den blå lågan på veden? I glöden?

Vi lär oss om energin i ved, om elden och eldens historia Vi prövar att göra upp eld med gamla och nya metoder, samt tillverkar/lagar något med eldens hjälp. Vi frågar oss hur elden har använts till genom tiderna och till vad.

Vad man skall  tänka på om man skall göra upp en eld, omgivning, säkerhet, förberedelser och kontroll.

Tidsåtgång

En heldag 9-13

Förberedelser

Via svarsformuläret på TimeCenter beskriver man överenskommelser kring matsäck och lunch och annat som kan vara bra att tänka på innan besöket.Ring oss gärna vid oklarheter.

Alla måste ha kläder och skor som håller en varm och torr eftersom vi är ute oavsett temperatur och väderlek.

Efterarbete

Utvärdering av Naturskoledagen med frågor typ:

Vad har jag varit upplevt? Vad har jag lärt mig? Vad kan jag berätta vidare?

Koppling till LGR 11

Bedömomngsmatris som stöd (skriv ut och ta med till besöket)

Matris eldtema

LGR11 Förmågor:

Fy

Använda fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
Bi
Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
Genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.  

 

Centralt innehåll:

1-3 No:

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

1-3 Id:

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Fy 4-6:

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället

Ke 4-6:

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Bi 4-6:

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

 Fy 7-9:

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

 Bi 7-9:

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

 

Kunskapskrav vi berör under dagen :

No 1-3:

Eleven kan berätta om ljus och ge exempel på egenskaper hos luft och relaterar till egna iakttagelser.

Id 1-6:

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med   viss   anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Fy 4-6: Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi.

Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Ke 4-6:

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi och miljö. Naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Bi 4-6:
Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA