MENY
Eskilstuna kommun

Naturskolans mål

Mål

Politiska mål
Här hittar du en del länkar till politiska mål som Nationella styrdokument som Skollagenlänk till annan webbplats och Läroplanerlänk till annan webbplats. De gäller för samtliga skolor och förskolor i Eskilstuna kommun, naturskolan inkluderat.

Eskilstuna kommun har även ett övergripande program för hållbar utveckling.
kommunens hemsidalänk till annan webbplats beskrivs hållbar utveckling på ett tydligt sätt. Läs vidare om grunden i kommunens styrning som bl a bygger på tankar om hållbar utveckling här: 

Naturskolans mål

Skogen, ängen, bäcken och skolgården, alla är de fantastiska pedagogiska resurser. Kunskaper om, såväl som känsla för och upplevelser i naturen ger en positiv grund för att förklara ekologiska samband, förstå miljöfrågorna och främja hälsan.

Naturskolans främsta mål är att främja utepedagogik i Eskilstuna förskolor och skolor.

Åtgärd:
Naturskolans arbetssätt ska vara undersökande och elevaktivt och präglas av upplevelser. Genom egna upplevelser och upptäckter kan eleven skaffa sig ett positivt förhållningssätt till naturen och detta kan vara en fruktbar grogrund för ytterligare kunskapsinhämtning och framtida insikt. Vi anser att det finns en koppling mellan positiva naturupplevelser och ett framtida hållbart tänkande.

Naturskoledagen ska ha koppling till läroplanens centrala måluppfyllelser, vara rikt ämnesintegrerad samt hållbar utvecklings tanken ska genomsyra hela undervisningen.

Åtgärd:

• Naturskolans teman ska vara publicerade på naturskolans hemsida och varudeklarerade enligt LGR 11 från och med juni 2014.

• Naturskolan ska verka för att naturskolebesöket vara en integrerad del i den enskilda klassens eller gruppens undervisning och inte en isolerad företeelse genom att planera tillsammans med pedagoger inför naturskoledagen.

• Naturskolans teman erbjuder en rikt ämnesintegrerad undervisning. Naturstudier ute är en gruva att ösa ur vad gäller att hämta inspiration till såväl olika enskilda ämnen som tematiska studier.
  
Utevistelser främjar rörelse och hälsa hos elever  

Åtgärd:
Genom att Naturskolan verkar för att elevers fysiska hälsa främjas genom att lära ut aktiviteter och metoder för skolarbete utomhus och utevistelse som främjar fysisk välbefinnande och social samverkan mellan individer. 

Naturskolan främjar naturpedagogik på skolorna

 Åtgärd:

Genom att erbjuda naturskoledagar till kommunens samtliga grundskolor, från förskoleklass till och med årskurs 9 och resursskolor. Intresserade lärare kontaktar själva Naturskolan för upplägget av en naturskoledag. På så sätt ges samtliga elever i Eskilstuna möjlighet att uppleva naturpedagogik och lärarna stimuleras arbeta vidare med det på egen hand.

Genom att grupper besöker Naturskolan eller att Naturskolan kommer till deras egen skola och arbetar i deras närmiljö under en naturskoledag med ett tema som deras lärare och Naturskolan i förväg kommit överens om. 

Naturskolan vill inspirera blivande lärare, lärare och lärarlag att på egen hand öka eller fördjupa sin egen uteundervisning.

 Åtgärd:
Genom att erbjuda lärare skolpersonal fortbildningsdagar i utomhuspedagogik och hållbar utveckling.

Genom att tillsammans med pedagoger eller lärarlag genomföra olika projekt eller stödja uteprojekt på skolorna, t ex arbete med Grön Flagg, holkuppsättning, fågelmatning mm

Genom att erbjuda utbildningsdagar till Mälardalens Högskolas lärarstuderande ökar naturskolan kunskaper och intresse för utomhuspedagogik i skolorna.

Genom att Naturskolan lokalt tar fram material som kan användas på de olika skolorna ökas kunskaper i utomhuspedagogiska frågor.

Genom att naturskolan håller sig uppdaterad om gällande styrdokument och läromedel och arbetar enligt dessa. 

Genom att naturskolans egen personal själva är aktiv i egen kunskapsinhämtning om utomhuspedagogik och metodik, t ex via Naturskoleföreningens utbildningsdagar.

Genom att nnaturskolan håller sig uppdaterad om nytt arbetsmaterial och ny forskning inom ämnet utomhuspedagogik och hållbar utveckling samt ser till att detta sprids till kommunens lärare.

 Naturskolan deltar i flera nätverk både lokalt, nationellt och internationellt

Åtgärd:

Genom att Naturskolan medverkar till miljönätverkande mellan förskolor och skolor och kontinuerligt träffar, lyssnar till och utbildar i frågor gällande hållbar utveckling. 

Genom att Naturskolan är aktiv i olika lokala nätverk som t ex i kommunala ärenden som "gröna skolgårdar", "skolnära natur", ”biologisk mångfald och mångkulturella möten”, eller tillsammans med pedagoger på KomTek, Eskilstuna Museum, Parken Zoo genomför projektet ”Eskilstuna Hållbara Vatten”, i NaTek gruppen (Naturskolan, NTA och KomTek) och delta i Skjulsta reservatets skötsel mm… samt samverka med andra goda krafter i kommunen.

Genom att Naturskolan tar emot internationella gäster, anordnar kursdagar och informerar och nätverkar mellan andra naturskolor både nationellt och internationellt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA