MENY
Eskilstuna kommun

Digitalia - grundskolans arbete med digital kompetens

Exempelbild

Det här materialet är framtaget för att stödja dig som är pedagog i arbetet mot att eleverna utvecklar en adekvat digital kompetens.

Ladda ner din kopia av Digitalia här!

Hantering av digitala enheter
Kommunicera

FRITIDSHEM
Får träna på att skicka e-post, sms och chattar för att kommunicera med till exempel vänner och familj.

Får träna på digital kommunikation i fritidsverksamheten, till exempel med chattfunktioner eller genom att delta i publicering av bilder på fritidshemmets instagram.

Får träna på att använda film och foto för att förstärka kommunikation.

FÖRSKOLEKLASS
Får möta och träna på att använda olika sätt att kommunicera digitalt, till exempel via skype.

Får träna på att skicka e-post, sms och chattar för att kommunicera med till exempel vänner och familj.

Får träna på att använda film och foto för att förstärka kommunikation, till exempel genom att publicera bilder på skolarbeten på instagram eller i en lärplattform så VH kan se.

ÅRSKURS 1-3
Kan samarbeta i ett gemensamt dokument från olika enheter, till exempel google docs.

Får prova att kommunicera via video. Kan berätta om hur olika digitala verktyg förstärker kommunikation.

Kan skicka och ta emot e-post. Kan använda sociala medier för att kommunicera.

Kan muntligt återberätta/redovisa med hjälp av bild och ljud i ett digitalt verktyg.

ÅRSKURS 4-6
Använder olika digitala verktyg för att förstärka kommunikation.

Samarbetar i gemensamma dokument från olika enheter, till exempel google docs.

Kommunicerar via video eller andra digitala verktyg som ett hjälpmedel i undervisningen.

Skickar och tar emot e-post eller annan digital post. Använder digitala plattformar för att kommunicera och samarbeta.

Återberättar muntligt och redovisar med hjälp av bild och ljud i digitala verktyg.

ÅRSKURS 7-9
Väljer det bästa digitala verktyget för kommunikation och syfte.

Samarbetar obehindrat i gemensamma dokument från olika enheter, till exempel google docs.

Använder och väljer ändamålsenliga digitala verktyg för att förstärka och underlätta kommunikation.

Skickar och tar emot e-post eller annan digital post. Använder digitala plattformar för att kommunicera och samarbeta.

Återberättar muntligt och redovisar med hjälp av bild och ljud i digitala verktyg.

Väljer ändamålsenliga digitala verktyg vid redovisning eller under skolarbeten med hjälp av bild och ljud.

Dokumentera

FRITIDSHEM
Får träna på olika sätt, att digitalt dokumentera sin tid på fritids med foto, film och text.

FÖRSKOLEKLASS
Får träna på olika sätt, att digitalt dokumentera sitt skolarbete med foto, film och text.

Får träna på att använda digitala verktyg för att t ex skapa en serie, en digital berättelse med bilder, ljud och film.

ÅRSKURS 1-3
Kan använda tangentbordet på ett effektivt och ergonomiskt sätt.

Kan skriva i ett ordbehandlingsprogram och med stöd av talsyntes kunna lyssna på sin egen text.  

Kan dokumentera med hjälp av foto, bilder, ljud och film.

ÅRSKURS 4-6
Skapar multimodala texter (ljud, bild, film, text).

Skriver obehindrat och ergonomiskt på tangentbordet.

Kan organisera bland sina filer och skapar mappar.

ÅRSKURS 7-9
Använder ändamålsenliga digitala verktyg för dokumentation.

Använder mer avancerade funktioner i ett ordbehandlingsprogram t ex innehållsförteckning, sidnummer, rubriker mm.

Presentera

FRITIDSHEM
Får träna på att använda digitala presentationsverktyg (Keynotelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, PowerPoint eller Pageslänk till annan webbplats).

Får träna på att göra enkel film.

Får träna på att skapa olika typer av texter som multimodala och interaktiva. (BookCreatorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Widgit onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Får träna på att använda digitala verktyg för estetiska uttryck tex appar, program och verktyg för musik, bild, drama, dans och rörelse.  

FÖRSKOLEKLASS
Får träna på att använda digitala presentationsverktyg.

Får träna på att göra enkel film.

Får träna på att skapa olika typer av texter som multimodala och interaktiva.

Får träna på att använda digitala verktyg för estetiska uttryck tex appar, program och verktyg för musik, bild, drama, dans och rörelse. 

ÅRSKURS 1-3
Kan använda digitala verktyg för att presentera med bild och ljud.

Kan göra en digital tankekarta med bild och text.

Kan skapa en film i något digitalt verktyg.

Kan använda digitala verktyg för estetiska uttryck som musik, ritverkktyg eller dans.

ÅRSKURS 4-6
Använder flera olika digitala presentationsverktyg där text, ljud, bild och film samverkar.

Skapar multimodala texter (ljud, bild, film, text).

Gör en digitala tankekartor med bild och text som stöd i sin lärandeprocess.

Kan skapa en film i något digitalt verktyg.

Använder digitala verktyg för estetiska uttryck tex. appar eller program för att skapa musik, bilder eller dans.

ÅRSKURS 7-9
Använder och väljer ändamålsenliga digitala presentations- verktyg efter syfte och mål med arbetet.

Skapar multimodala texter som redovisningsmetod eller i kreativa processer.

Skapar filmer, musik och bilder med hjälp av olika digitala verktyg.

Digitala verktyg som stöd för lärande

FRITIDSHEM
Får träna på att använda talsyntes vid använding av dator, surfplatta och mobil.

Får träna på att använda digitala översättningsprogram för skapande och läsande av texter.

Får träna på att lyssna på texter och sagor tex. ljudböcker.

FÖRSKOLEKLASS
Får träna på att använda talsyntes på dator, surfplatta eller mobil för att lyssna på olika bokstavsljud.

Får träna på att använda appar eller program för upplevelse av bokstavsljud och form.

Får träna på att lyssna på inlästa sagor och berättelser med hjälp av t ex Inläsningstjänst.

ÅRSKURS 1-3
Kan använda talsyntes vid bokstavsinlärning och för läs- och skrivutveckling.

Kan använda appar eller program för träning av bokstavsljud, bokstavsform och skrivregler.

Kan använda foto och film som stöd i sitt lärande.

Kan använda olika digitala verktyg för inlärning, repetition, återkoppling och utveckling i sin undervisning.

Kan använda Inläsningstjänst för både självvalt och tilldelat material.

ÅRSKURS 4-6
Använder vid behov digitala verktyg i sin skrivprocess som exempelvis StavaRex o SpellRight.

Använder talsyntes efter behov i läs- och skrivutveckling på flera språk.

Använder appar eller program för att underlätta skrivprocessen.

Använder foto och film som stöd i sitt lärande.

Använder olika digitala verktyg för inlärning, repetition, återkoppling och utveckling i sin undervisning.

Använder vid behov Inläsningstjänst för både självvalt och tilldelat material.

ÅRSKURS 7-9
Använder digitala läromedel som ett naturligt stöd i sitt lärande, tex. Studi.se.

Väljer och använder efter syfte och behov lärverktyg som främjar lärandet (t ex talsyntes, Inläsningstjänst, rättstavningsprogram och liknande).

Använder digitala verktyg för att planera sina studier, t.ex. kalender, påminnelser, notiser, checklistor samt använda digitala verktyg för studieteknik t ex anteckningar.

Digitalt förhållningssätt

FRITIDSHEM
Får lära sig grundläggande kunskaper om vad vi behöver tänka på när vi är i digitala miljöer som har reklam, nedladdning av appar, köp i spel etc. 

Får träna på regler när vi tar bilder vi av varandra. Vad är okej att fota och filma? Till exempel att bilder inte skickas eller publiceras utan tillåtelse från varandra och förälder.

Får prata om vilka risker det finns med att lämna ut sina lösenord.

Får träna på att följa normer och regler i digitala miljöer precis som i skolan. Träna på och diskutera hur vi är bra kompisar även i digitala forum som mail, chatt eller sms.

Får prata om och träna på balans för kropp och hälsa vid användning av digitala enheter som att sätta gemensamma ramar för skärmtid kontra rörelse och utomhusaktivitet.

Får träna på att orientera sig i närmiljön med hjälp av digitala verktyg som Google Maps eller Earth.

FÖRSKOLEKLASS
Får lära sig grundläggande kunskaper om vad vi behöver tänka på när vi är i digitala miljöer som har reklam, nedladdning av appar, köp i spel etc. 

Får träna på regler när vi tar bilder vi av varandra. Vad är okej att fota och filma? Till exempel att bilder inte skickas eller publiceras utan tillåtelse från varandra och förälder.

Får prata om vilka risker det finns med att lämna ut sina lösenord.

Får träna på att följa normer och regler i digitala miljöer precis som i skolan. Träna på och diskutera hur vi är bra kompisar även i digitala forum som mail, chatt eller sms.

Får prata om och träna på balans för kropp och hälsa vid användning av digitala enheter som att sätta gemensamma ramar för skärmtid kontra rörelse och utomhusaktivitet.

Får träna på att orientera sig i närmiljön med hjälp av digitala verktyg som Google Maps eller Earth.

ÅRSKURS 1-3
Kan berätta och prata om vad vi behöver tänka på när vi är i digitala miljöer som har reklam, nedladdning av appar, köp i spel etc. Vad är okej att fota och filma?

Vet att vem som helst kan lägga upp saker på nätet. Vet också att det är viktigt att värdera sina källor när vi söker information på nätet.

Kan grundläggande regler kring foto och film. Vet att bilder vi tar av varandra inte ska skickas eller publiceras utan tillåtelse från varandra och förälder.

Kan grundläggande regler som gäller när vi laddar ner material från internet så som musik, bilder eller filmer. Exempelvis skillnad mellan copyright och creative commons.

Är medveten om risker med att lämna ut sina lösenord och hur du skyddar dina personuppgifter.

Förstår att det är lika viktigt att följa normer och regler i digitala miljöer som i skolan. Kan berätta och ge exempel på hur vi är bra kompisar även i digitala forum som mail, chatt eller sms.

Kan flera användningsområden för digitala enheter och får strategier för att hantera de distraktioner, som digitaliseringen kan innebära. 

ÅRSKURS 4-6
Känna till regler och lagar kring integritet (foto, film, musik).

Veta när och till vad digitala enheter ska användas och ha
strategier för att hantera de distraktioner, som digitaliseringen kan innebära.
Veta hur individen påverkas av att alltid vara tillgänglig.

Värdera information från digitala källor. Vilket syfte? Vilken mottagare? Vem har
publicerat det?

ÅRSKURS 7-9
Kan regler och lagar kring integritet (foto, film, musik).

Använder strategier för att kritiskt granska information från digitala källor. Vet när och till vad digitala enheter ska användas och ha strategier för att hantera de distraktioner, som digitaliseringen kan innebära. Vet hur individen påverkas av att alltid vara tillgänglig.. SOCIALA MEDIER

Använder strategier på ett medvetet sätt för att hantera de disktraktioner, som
digitaliseringen kan innebära.


Programmering

FRITIDSHEM
Får träna på att följa stegvisa instruktioner i lekar.

Får träna på att skapa entydiga stegvisa instruktioner. Att med hjälp av symboler eller text träna på att skapa en algoritm för programmering.

Får träna på att ordna olika vardagliga sekvenser digitalt och analogt.

Får träna på att skapa händelser i flera led med hjälp av blockprogrammering. 

Får träna på begrepp såsom algoritm, loop och villkor. 

FÖRSKOLEKLASS
Får träna på att följa stegvisa instruktioner i lekar.

Får träna på att skapa entydiga stegvisa instruktioner. Att med hjälp av symboler eller text träna på att skapa en algoritm för programmering.

Får träna på att ordna olika vardagliga sekvenser digitalt och analogt.

Får träna på att skapa händelser i flera led med hjälp av blockprogrammering. 

Får träna på begrepp såsom algoritm, loop och villkor. 

ÅRSKURS 1-3
Kan följa och skapa  entydiga stegvisa instruktioner.

Kan med hjälp av symboler eller text kunna skapa en algoritm för programmering.

Kan skapa händelser i flera led med hjälp av blockprogrammering. 

Kan styra visuella eller konkreta föremål med hjälp av programmering.

Kan några grundläggande begrepp såsom algoritm, loop och villkor.

ÅRSKURS 4-6
Använder blockprogrammering i olika programmeringsmiljöer.

Skapar algoritmer och använda dessa vid programmering.

Skapar och styr visuella eller konkreta konstruktioner och styra dem med hjälp av programmering.

Använder flera vanliga begrepp och använder också kodspråket i rätt sammanhang.

Kan några vanliga användningsområden för programmering i samhället, t ex trafik, spridning av information mm.

ÅRSKURS 7-9
Skapar algoritmer, testar och förbättrar dem i olika programmeringsmiljöer.

Känner till olika tekniska lösningar som utnyttjar elektronik samt känna till hur de kan programmeras.

Skapar egna konstruktioner med styrning och reglering, med hjälp av programmering.

Använder flera välkända begrepp inom programmering i sina rätta sammanhang.

Diskuterar och problematiserar kring programmeringens betydelse och roll i samhället.

Diskuterar och problematiserar hur programmering ligger till grund för hur information sprids på internet och i digitala medier samt vilka risker och möjligheter som följer med detta.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla