MENY
Eskilstuna kommun

Mål för arbetslagen

All personal på Rekarnegymnasiet tillhör ett arbetslag och samarbetar kring sitt gemensamma uppdrag.

Lärararbetslagen samarbetar kring ett antal elever för att skapa en helhet i utbildningen. Lärarna har ett gemensamt uppdrag för de elever som tillhör laget och en stor del av sin undervisningen just med dessa elever.

Kriterier för ett professionellt och väl fungerande arbetslag

 • gemensam målsättning, som alla identifierar sig med och arbetar för att nå
 • diskuterad och gemensam syn på kunskap, elever, värdegrund och uppdrag
 • öppen och rak kommunikation, respekt för varandra, omsorg och trivsel
 • alla känner inflytande och tar ansvar

Lärararbetslagens uppdrag

 • verka för att elevernas utbildning präglas av helhetssyn
 • stärka eleverna i deras vilja att arbeta självständigt, ta ansvar för och påverka sitt arbete
 • arbeta aktivt och gemensamt med värdegrunden
 • skapa en god inlärningsmiljö för eleverna
 • ständigt reflektera kring kunskap och inlärning
 • kontinuerligt arbeta för kvalitet med hjälp av mål och utvärderingar
 • verka för en naturlig öppenhet gentemot omvärld, andra arbetslag och skolledning

Arbetssätt, rutiner och uppföljning

Arbetslaget träffas regelbundet varje vecka och för minnesanteckningar, som också skickas till respektive rektor. Studiedagstid, del av uppstarts- och avslutningsdagar samt fyra
heldagar under läsår används för lagets arbete.

Årligen genomförs en skattning av arbetslagets arbete och sätt att fungera. Resultatet diskuteras i arbetslaget för att samarbetet ska kunna ytterligare utvecklas och förbättras. I denna diskussion deltar ibland även rektor.

Lärararbetslagen har varsin representant i utvecklingsgruppen, som tillsammans med skolledningen leder arbetet för att nå skolans och kommunens vision. De gör detta genom att formulera mål i en årlig verksamhetsplan för skolan. Utifrån denna diskuterar arbetslaget sig fram till en egen verksamhetsplan för läsåret.

Under året görs en rad uppföljningar av olika delar i verksamheten enligt den så kallade utvärderingsklockan. Resultaten diskuteras, analyseras, värderas och redovisas i en
verksamhetsberättelse. Självklart ligger resultaten också till grund för nästa års verksamhetsplan.

För att underlätta samarbetet och känslan av tillhörighet i arbetslaget för både elever och lärare, sker undervisningen till allra största delen i lokaler, som ligger samlade inom ett område. Inom detta område finns också arbetsrum för lärarna i arbetslaget.

Mentorskap

Bland arbetslagets lärare finns också mentorn, som står eleven närmast och stödjer både studiemässigt och socialt. Mentorn är också föräldrarnas närmaste kontaktperson.

Varje vecka vid en schemalagd tid träffar mentorn alla sina elever. Här förs samtal om undervisning, arbetsmiljö och alla frågor som rör hela gruppen. Minst varannan vecka genomförs klassråd.

Eleverna träffar också mentorn individuellt och varje termin inbjuds föräldrar till utvecklingssamtal tillsammans med sitt barn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44