MENY
Eskilstuna kommun

Om elevrådet

Elevrådet består av två representanter från varje elevprogramråd. Representanterna företräder sin utbildning och träffar elevrådsstyrelsen en gång per termin.  

Inflytande
Rekarne är en öppen skola där olika individer kan mötas och skaffa sig en utbildning.

Vi i elevrådet tycker att vi har stort inflytande på skolan med god kontakt med rektorerna och vi har ett starkt stöd från våra lärare.

Vårt önskescenario är att alla elever känner att de har inflytande över skolan och känner att de kan påverka sin utbildning.

Elevrådsstyrelsens uppgift
Vi anser att den viktigaste uppgiften elevrådet har är att arbeta för en förbättrad skola utefter elevernas önskemål och synpunkter.

Hur vi arbetar
För att uppfylla vad vi anser är vår främsta uppgift och ta reda på vad eleverna verkligen tycker, närvarar någon representant vid varje programråd. Elevrådsmöten med två representanter från varje program hålls minst en gång per termin.

För att kunna genomföra det eleverna önskar jobbar vi på en god kontakt med skolledning. Detta gör vi bland annat genom att sitta med vid möten med elevsamverkansgruppen.

Vi har också god kontakt med elevråden på S:t Eskils gymnasium och Rinmangymnasiet och är medlemmar i Elevorganisationen.

Hur ett möte går till
Det finns flera olika typer av möten som uppfyller olika behov. Det är dock de två följande som oftast förekommer under våra möten:

 • Beslutsmöten då vi följer en dagordning, fattar olika beslut och protokoll förs.

 • Arbetsmöten hålls oftast för att planera en viss sak. Då följs ingen dagordning och inget protokoll förs. Däremot skrivs minnesanteckningar.

Normalt träffas vi en gång i veckan. I vissa perioder blir det dock betydligt oftare.

Projektplan

Få eleverna mer uppmärksamma om sina rättigheter på skolan
Få en större gemenskap på skolan genom luciakampanj, framtidsdag och aktiviteter i Framgången
Synas mer bland eleverna på skolan
Arbeta aktivt med elevråd, elevsamverkan och programråd samt att stärka samarbetet med andra skolor i Eskilstuna

RiktlinjerAlla som arbetar i skolan ska
gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Läraren ska
- utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete
- se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssättet, hur man jobbar och innehållet i undervisningen
- uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det
- planera undervisningen tillsammans med eleverna
- låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer

 

Stadgar

Stadgar för Rekarnegymnasiets Elevråd

§ 1. Syfte

Organisationen heter ”Rekarnegymnasiets Elevråd” och arbetar religiöst och partipolitiskt obundet. Syftet med organisationen är att arbeta för en bättre skola, detta genom elevernas engagemang och synpunkter.

§ 2. Elevrådets organisation

Elevrådet ska bestå av en styrelse samt en elevrepresentant från varje programråd eller grenråd (det samhällsvetenskapliga delas in i de tre grenar: företag, ekonomi och samhällsvetenskap). Styrelsen väljs ny varje år och måste accepteras av årsmötet. Medlemsavgift uttages ej.

§ 3. Uppgifter

Elevrådets uppgifter är att

 • Verka för skolans alla elever i frågor som rör eleverna, deras utbildning, deras
  arbetsmiljö och deras verksamhet.
 • Verka för gott kamratskap på skolan.
 • Arbeta för skoldemokratins utveckling.

§ 4. Klassrepresentanter och deras uppgifter

Två klassrepresentanter och två reserver ska väljas i varje klass. Representanterna företräder sin klass på stora möten, t.ex. årsmötet. Före ett stort möte ska klassrepresentanterna presentera dagordningen under klassrådet och ta upp frågor och synpunkter som klassen vill föra vidare. Under mötet för klassrepresentanterna klassens talan och röstar för hela klassens intresse och inte för sina privata. Efter mötet redovisar klassrepresentanterna vad som sagts och beslutats på mötet.

§ 5. Styrelsen

Elevrådsstyrelsen bör bestå av 9 elever, representerade från minst 5 olika program eller programinriktningar.

Styrelsens poster består av ordförande (med vicepost), sekreterare, kassör och ledamöter.

Styrelsen ska verkställa beslut och ta hand om frågor som inte kan vänta till nästa elevrådsmöte.

Styrelsen fattar beslut efter elevrådets och elevernas förslag.

En person som sitter i styrelsen kan inte samtidigt representera sin klass som klassrepresentant.

Hela styrelsen bör medverka på skolkonferenserna.

§ 6. Valberedning

Valberedningen består av den föregående styrelsen. Dessa framför sitt förslag på ny styrelse på årsmötet.

§ 7. Möten

Elevrådets olika möten:
Årsmöte
Elevrådsmöte
Styrelsemöte

Årsmötet ska avhållas senast den sista februari innehavande skolår. Alla elever är välkomna men endast klassrepresentanterna har rösträtt. Följande punkter ska förekomma:

 • Val av mötesordförande
  Val av mötessekreterare
 • Val av två justerar tillika rösträtt
 • Verksamhetsberättelse
 • Kassörens rapport
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 • Val av ny ordförande
 • Val av ny sekreterare
 • Val av ny kassör
 • Separata val av övriga ledamöter
 • Val av revisor
 • Beslut om att rektorn jämte ordförande och kassör har rätten att disponera
 • elevrådets bankkonton
 • Övriga frågor

Elevrådsmöten ska hållas minst två gånger per termin eller vid behov. Till dessa kommer representanterna från de olika programråden och grenråden och sammanträder tillsammans med styrelsen. Kallelse och dagordning ska finnas tillgängliga för alla elever minst en vecka före mötet.

Styrelsemöten hålls schemalagda en timme i vecka. Dock med undantag för de timmar styrelsen prioriterar att arbeta med olika uppgifter och projekt. Varje möte ska protokollföras.

§ 8. Omröstningar

Vid omröstning gäller:

 • Enkel majoritet om inte annat stadgas.
 • Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, förutom vid personval då lotten skiljer. Om ordförande saknas, tillfaller utslagsrösten sittande mötesordförande.
 • Sluten omröstning tillämpas då någon så begär.
 • Röstning med fullmakt får ej förekomma.

§ 9. Stadgeändring

Förändring av dessa stadgar kräver enkel majoritet vid ett årsmöte.

§ 10. Elevrådets upplösning

Beslut angående elevrådets eventuella upplösning ska fattas med ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44