MENY
Eskilstuna kommun

Elevhälsans roll


Elevhälsa

  ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”( Skollagen § 3)

Skolans pedagoger och rektor har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje elev ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver särskilt stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola.

Utredning
Om en elev, förälder, lärare eller annan person uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå skolans mål ska rektor se till att en utredning blir gjord. Av utredningen framgår vilket stöd eleven behöver till exempel från lärare, med hjälpmedel eller från elevhälsan.
Elevhälsan kan bistå rektor med utredningen, men också med förebyggande arbete och stöd till elever, föräldrar och lärare. På varje skola finns tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare.

Har en elev skadat sig? Läs om kommunens olycksfallsförsäkring

Eskilstuna kommun har centrala stödresurser för elevhälsa

Rekarnegymnasiet har tre elevhälsoteam

Teamen är byggda på programnivå så eleverna möter samma personer i teamet. Teamen består av:
Skolkurator, specialpedagog, skolsköterska och även en ungdomsstödjare som ingår i alla elevvårdsteamen. Det ingår även en skolpsykolog i teamen men för närvarande finns ingen skolpsykolog på skolan.

Team Ekonomi (EK), Handel (HA),  Språkintroduktion (IMSPR)
Skolkurator Åsa Rundlöf
epost: asa.rundlof@eskilstuna.se  telefon 072-977 74 06
Skolsköterska Ann-Sofie Ekström
epost: ann-sofie.ekstrom@eskilstuna.se  telefon 016-7109595
Specialpedagog Nina Svärd
epost: nina.svard@eskilstuna.se  telefon 016-7106292
Ungdomsstödjare Viggo Hansen
epost: viggo.hansen@eskilstuna.se  telefon 016-7109403 

Team Bygg(BA), Fordon (FT), VVS (VF) och Yrkesintroduktion Bygg/Fordon (IMYRKBA/FT)

Skolkurator Catharina Adolfsson:
epost: catharina.adolfsson@eskilstuna.se  telefon 016-7102339
Skolsköterska Maria Samuelsson:
epost: maria.samuelsson@eskilstuna.se  telefon 016-7106290
Ungdomsstödjare Viggo Hansen:
epost: viggo.hansen@eskilstuna.se   telefon 016-7109403

Team El (EE), Samhällsvetenskap (SA),  Individuellt alternativ/Yrkesintroduktion Handel (IMIND/IMYRKHA)

Skolkurator Pernilla Svensson:
epost: pernilla.svensson2@eskilstuna.se  telefon 016-7109505
Skolsköterska Gunilla Larsson:
epost: gunilla.larsson3@eskilstuna.se  telefon 016-7106291
Specialpedagog Johanna Hindersson:
epost: johanna.hindersson@eskilstuna.se  telefon 016-7109405
Ungdomsstödjare Viggo Hansen:
epost: viggo.hansen@eskilstuna.se, telefon 016-7109403 
 

Kuratorerna på Rekarnegymnasiet är Åsa Rundlöf, Pernilla Svensson och Catharina Adolfsson. Vi är uppdelade med ansvar för olika program. Som skolkurator vill vi bidra med att få en helhetssyn på varje individs psykosociala situation så att studiesituationen blir så bra som möjligt.

Skolsköterskorna  Ann-Sofie Ekström, Gunilla Larsson och Maria Samuelsson arbetar med bland annat hälsoundersökningar och vaccinationer.

Skolsköterskorna träffas på sina expeditioner på nedre plan vid skolans huvudentré. Vi har en öppen mottagning så man behöver inte beställa tid. Om man så önskar så kan elever och föräldrar boka tid med skolsköterska, se kontaktinfo här eller under respektive team ovan.

Mottagningen är öppen vardagar kl 08.00 - 16.00

Ungdomsstödjare på Rekarnegymnasiet är Viggo Hansen och han arbetar nära våra ungdomar på skolan.

Han är en förstärkning för elevhälsoteamen på skolan och hans uppgift är att vara ett stöd i det social arbetet med våra ungdomar.

För att komma i kontakt med Viggo Hansen se kontaktinformationen ovan under teamen eller här.

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogam som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44