MENY
Eskilstuna kommun

Elevinformation

NÄRVARO

Det är viktigt att du är närvarande i skolan för att du ska få bra studieresultat.
Rinmangymnasiets regler och rutiner för ledighet och frånvarorapportering är följande:
 
Ledighet

LEDIGHETSPOLICY, RINMANGYMNASIET

Ledigheterna under gymnasietiden är redan väl tilltagna: sommarlov, höstlov, jullov, sportlov och påsklov, sammanlagt ca 16 veckor. Resterande tid är utbildningstid, som ska användas på bästa sätt.

Närvaro i skolan är mycket viktig för att eleven ska lyckas med sin utbildning och med ledigheter minskar den garanterade undervisningstid som varje elev har rätt till.

Att i efterhand läsa in missade lektioner ökar arbetsbördan. Dessutom går mycket av det vi gör i skolan inte att läsa in på egen hand. Diskussioner och genomgångar kan inte återges och många moment examineras i klassrummet.

Med detta som grund är vi mycket restriktiva med att bevilja en elev ledighet under terminstid. Vi vill att elever och föräldrar mycket noggrant överväger skälen till den önskade ledigheten, och till placeringen i tid, innan någon ansökan lämnas in till mentorn.

Mentorn kan bevilja ledighet för maximalt tre dagar per läsår. Utöver dessa tre dagar beviljas ingen ledighet för längre semesterresor.

Ledighet på grund av särskilda skäl beviljas av skolledare.

Elever och föräldrar bär själva ansvaret för elevens studier om undervisningstiden inte utnyttjas. Ledighet från undervisningen begärs skriftligt hos klassföreståndaren.
Blankett för ansökan om ledighet finns i expeditionen i hus 1 och på hemsidan under elevinflytande och blanketter. Blanketten lämnas i god tid före önskad ledighet.
 
När du beviljats ledighet ska du själv tala om detta för dina lärare samt ta reda på vilka avsnitt och uppgifter du ska gå igenom på egen hand i respektive ämne.

Läkar-, tandläkarbesök, körlektioner etcetera, ska i möjligaste mån förläggas utanför skoltid.

FRÅNVARO
 
Giltig frånvaro
1. Frånvaro på grund av sjukdom eller annat som efter anmälan godtas av skolan. Ansvaret att sjukanmäla sig ligger helt på elever/föräldrar/vårdnadshavare, det vill säga frånvaro utan anmälan räknas som ogiltig.
2. Frånvaro på grund av begärd och av skolan beviljad ledighet.

Allt annan frånvaro är ogiltig frånvaro.

Ogiltig frånvaro

Nya rutiner för CSN-rapportering

Från och med den 1 januari 2012 är det nya regler för CSN-rapportering av ogiltig frånvaro (skolk).  

Vad räknar CSN som skolk?

·När eleven varit otillåtet frånvarande totalt mer än några enstaka timmar, (minst 5 timmar/lektioner är vår bedömning) och detta skett vid upprepade tillfällen, (minst tre skoldagar enligt vår bedömning) under en månad.

 Det gäller alltså all frånvaro som skolan inte har godkänt. Även en semesterresa som skolan inte godkänt räknas därför som skolk. Finns särskilda skäl till den otillåtna frånvaron, ex mobbing eller sociala problem, kan mentor eller skolledare bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN.

Om eleven ofta är oförklarligt sjuk kan mentor eller skolledare be att eleven visar ett läkarintyg. Om inte detta sker så kan det tillsammans med andra omständigheter medföra att elevens frånvaro bedöms som otillåten.

Vem bedömer vad som är otillåten frånvaro?

 I första hand gör mentorn det själv.I svårbedömda fall tar mentorn hjälp av sin skolledare.

Vad händer hos CSN när jag rapporterat en elev?

Skolan rapporterar in frånvaron. CSN kontaktar eleven/vårdnadshavaren. Eleven/vårdnadshavaren kan lämna sina synpunkter på skolans rapportering inom 6 dagar.Om CSN bedömer att eleven inte bedriver heltidsstudier så stoppas utbetalningarna av studiebidraget tills vidare.

Om eleven slutar skolka rapporterar klassföreståndaren det till expeditionen som i sin tur rapporterar det till CSN. Om en elev kommer åter i studier på heltid under läsåret så att justering av för mycket utbetalt belopp är möjlig görs inget återkrav. Om eleven inte kommer åter i studier på heltid under läsåret eller om perioden med otillåten frånvaro ligger så sent på läsåret att justering ej är möjlig görs ett återkrav runt den 30 juni.  Om en elev avbyter sina studier efter att ha haft en period med otillåten frånvaro görs återkravet i samband med att beslut fattas.

Påverkas andra bidrag av skolkrapporteringen?

Eleven kan förlora inackorderingstillägg och/eller extra tillägg från CSN. Från Försäkringskassan kan familjens bostadsbidrag, underhållsbidrag och flerbarnstillägg påverkas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.