MENY
Eskilstuna kommun

Elevinflytande

På Rinmangymnasiet lägger vi stor vikt vid att elever och personal tillsammans utvecklar skolan på ett demokratiskt sätt.
  
För att lyfta fram hur viktigt elevinflytande, elevansvar samt klassråd är, satsar Rinmangymnasiet extra på detta.
  
Elevrådet verkar för elevernas trivsel på skolan samt tar tillvara elevernas intressen och för deras talan. Elevrådets styrelse träffar skolledningen regelbundet och kallar elevrepresentanterna till stormöte ett par gånger per termin.

Organisation för  elevdemokrati

Läs mer om elevinflytande på skolverkets hemsidalänk till annan webbplats

Elevrådet

Elevrådet arbetar nästan uteslutande med uppgifter som kommer från klassrådsprotokoll. De sammanfattar protokollen och tar sedan upp frågorna på deras möten. De har dagordning med vissa fasta punkter så som föregående protokoll, beslutskollen och andra saker. Beslutskollen är en pärm där de skriver upp vem som ska göra vad för att ha lite koll på om saker och ting har blivit gjorda eller inte. Mötena har en sekreterare som skriver ner beslut så de har svart på vitt vad som verkligen bestämdes. 

På klassrådsprotokollen gäller det att vara tydlig.
Det räcker kanske inte med ”vi vill ha utemöbler” utan mer utförligt, vart vill vi ha dem, varför och hur ska de se ut ska det vara bänkar eller stol och bord?

Elevprogramråd

Elever till programråd väljs på mentorstiden och består av ledamöter från klasserna inom programmet.
Vuxenstödjare finns alltid med.

Klassråd/mentorstid

Alla klasser på Rinmangymnasiet har minst 20 minuters mentorstid varje vecka. Mentorstiden är schemalagt.Mentorstiden består av samtliga elever i klassen samt mentor.

Skolkonferens

Behandlar frågor som är av stor vikt för eleverna. Den är även till för informationsutbyte, samråd, diskussioner mellan rektor, personal och elever.
Konferensen hålls minst 5 gånger/år på kallelse av rektor eller efter begäran från någon av de där representerade grupperna.
Till konferensen kallas sex företrädare för lärarna och en för övrig personal samt åtta elevrepresentanter. Företrädarna utses för ett läsår i taget. Rektor är ordförande och har utslagsröst.
Eleverna ska få möjlighet till medbestämmande och medansvar.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.