MENY
Eskilstuna kommun

Arbetsmiljö


Det är viktigt att arbeta förebyggande genom att ha en helhetssyn och en levande diskussion om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska trivas, fungera och utvecklas.

Rekarnegymnasiets organisationsmodell för arbetsmiljöarbetet ger såväl personal som elever möjlighet till delaktighet samtidigt som den gör ansvarsfördelningen tydlig. 

Skolans skyddskommitté har tillsammans med rektor det övergripande ansvaret och för att säkerställa skyddsarbetet finns en arbetsmiljögrupp. I arbetslag och elevprogramråd finns kompetens för att integrera arbetsmiljöfrågor i den dagliga verksamheten. Som deras stöd finns rektor, elevhälsan och service.

Områdesansvarigas uppdrag:

  • Ser till att arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på arbetslagsträffarna
  • Ser till att brister/risker/tillbud på programmet rapporteras
  • Stödjer elevombuden
  • Genomför arbetsmiljöronder
  • Deltar i skyddsrond
  • Deltar i arbetsmiljöträffar 

Nedan visas en skiss över arbetsmiljöorganisationen

Arbetsmiljöorganisation skiss

Skyddskommitté
Skyddskommittén är ett samrådsorgan och har tillsammans med rektor det övergripande ansvaret för skyddsverksamheten.

I skyddskommittén ingår representanter för arbetsgivaren och de anställda.De anställdas representanter utses av lokala fackliga organisationer.

Arbetsmiljögrupp
Arbetsmiljögruppen har en central ställning i skyddsarbetet. Gruppen har till uppdrag att säkerställa det fysiska och psykosociala arbetsmiljöarbetet, som huvudsakligen sker ute i verksamheterna.

Gruppen förser skyddskommittén med handlingsplaner och utbildningsinsatser. Två gånger per år genomförs internkontroller som protokollförs. Därefter fördelas ansvar för åtgärder.
I arbetsmiljögruppen ingår rektor, skyddsombud och elevskyddsombud.

Arbetslag/Elevprogramråd
Det huvudsakliga arbetsmiljöarbetet sker i den dagliga verksamheten, på arbetslagsträffar och i elevprogramråd/elevsamverkan. Arbetsmiljöfrågor ska finnas som en stående punkt på dagordningen, dels för att förebygga brister, dels för att kunna agera direkt om de uppstår. 

Rektor
Rektor har ansvaret för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Elevhälsa

Elevhälsan har en stödjande funktion utifrån den egna kompetensen. Skolans kuratorer har ett speciellt ansvar för arbetet mot mobbning.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44