MENY
Eskilstuna kommun

Skolskjutsregler

Avståndsgränser

Varje kommun bestämmer själv vilka avstånd som ska gälla för att en elev ska få skolskjuts. I Eskilstuna kommun ska närmaste väg mellan bostadens tomtgräns och skolans tomtgräns vara:

  • För förskoleklass- skolår 3: 2 km
  • För skolår 4-6:  3 km vintertid (nov-mars), 4 km sommartid
  • För skolår 7-9:  4 km vintertid (nov-mars), 6 km sommartid

Hållplats

När eleven får skolskjuts hänvisas de till en utvald hållplats för på- och avstigning för skolskjutsen. Samma avstånd som gäller som gräns för att få skolskjuts gäller också för avstånden mellan bostaden och den hållplatsen. Det betyder till exempel att en elev i förskoleklass-skolår 3 kan ha ett avstånd på upp till 2 km mellan bostaden och hållplatsen. Din hållplats kan ändras över tid beroende på ålder och skolskjutsens sträckning eller på grund av andra elevers behov av skolskjuts.

Res- och väntetid

Som huvudregel gäller att restid och väntetid i skolan ska vara så kort som möjligt men hänsyn tas till samordning med andra elevers skolskjuts. Res- och väntetiden beräknas från det att eleven kliver på skolbussen vid hemhållplatsen till dess att skolan börjar på morgonen och från det att skolan slutar på eftermiddagen till dess eleven kliver av skolbussen på hemhållplatsen. Res- och väntetiden bör tillsammans inte överstiga 90 minuter på morgonen respektive eftermiddagen.

Skolbyte på grund av ny hemadress

En elev som flyttar under skolår 9 får gå kvar i den tidigare skolan med bibehållen skolskjuts.

Elev som flyttar under skolår F-8 byter skola. Om eleven väljer att gå kvar i den tidigare skolan gäller det som står under ”Val av annan skola”.

Hur fungerar det när eleven bor på två ställen (växelvist boende)?

Det är hemkommunen för en elev som bedömer rätten till skolskjuts när eleven bor på två olika adresser, så kallat växelvist boende. Följande villkort ska då vara uppfyllda för att vi ska kunna ge skolskjuts:

  • Barnet kan få skolskjuts från båda adresserna vid växelvist boende mellan vårdnadshavarna förutsatt att adresserna är belägna inom kommungränsen. Detta kan också gälla vid boende som kan anses vara så kallat varaktigt boende hos icke-vårdnadshavare. 
  • När barnet bor i princip lika mycket hos vardera parten i ett fast och varaktigt arrangemang
  • Om barnet går i någon av de skolor som är anvisade utifrån föräldrarnas respektive adresser.
  • Efter att vårdnadshavarna lämnat in ett fast schema, avtal, dom eller på något annat sätt visar hur boendet dem emellan är upplagt.

Bedömning av rätten till skolskjuts vid växelvist boende görs i övrigt enligt de vanliga reglerna för skolskjuts. Om en elev har valt att gå i en annan grundskola än de två som är anvisade utifrån föräldrarnas adresser kan skolskjuts ändå ges. Det förutsätter dock att skolskjutsen till den valda skolan kan ges utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

För att få skolskjuts vid växelvist boende ska en särskild ansökan lämnas in till kommunen.

Ansvar

Föräldern ansvarar för elevens säkerhet mellan hemmet och bussen. När eleven kliver på bussen på morgonen övergår ansvaret till transportören/kommunen och återgår till föräldern när eleven kliver av bussen efter skoldagens slut. Föräldern ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutsen på morgonen. Om en elev missar skolskjutsen ansvarar föräldern för att eleven kommer till skolan.

Transportören och föraren ansvarar för att gällande ordningsregler och trafikbestämmelser följs under färd. Föraren ska släppa av eleverna vid anvisade hållplatser. Vid speciella omständigheter får elever släppas på annan plats men först sedan föräldrarna kontaktats och en man har kommit överens om en alternativ plats.

Skolan ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler följs från det eleven kliver av bussen vid skolan till dess att den kliver på bussen vid hemresa. Skolan ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutsen efter skolans slut.

Kommunen ansvarar för att i samråd med polis, väghållare och transportör se till att hållplatsen och vägen mellan hemmet och hållplatsen har tillfredsställande säkerhet samt att hållplatsen är lämpligt placerad.

Information om behandling av personuppgifter (Personuppgiftslagen SFS 1998:204)

Personuppgifter som lämnas i ansökan kan komma att behandlas i dataregister av Sörmlandstrafikens beställningscentral. Personnummer lämnas inte ut till transportör vid beställning av resa.

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig och undertecknad begäran, få ut information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Sörmlandstrafikens beställningscentral. Sörmlandstrafiken är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Färdtjänst, skolskjuts och parkeringstillstånd

Vi handlägger frågor som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Öppettider

Telefontid vardagar 8.30-9.30

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna