MENY
Eskilstuna kommun

Hur överklagar jag skolskjutsbeslut?

Om du anser att ett beslut om skolskjuts är felaktigt har du som är berörd av beslutet normalt rätt att få lämpligheten och lagligheten i beslutet  prövat genom så kallat förvaltningsbesvär. Denna rätt till överklagande gäller alla kommunmedlemmar även om man inte är direkt berörd av beslutet. Prövningen av överklagandena sker i båda fallen av förvaltningsrätten.

Beslut om skolskjuts fattas av rektor/skolchef på delegation av kommunens Barn- och utbildningsnämnd. Beslutet kan överklagas om du inte tror att bedömningen har gått rätt till. Följande gäller vid ett överklagande:

  • Överklagandet måste vara skriftligt.
  • I överklagandet ska du ange namn,  personnummer, adress och telefonnummer till din bostad och arbetsplats eller andra uppgifter av betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.
  • I överklagandet ska du också ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt, dvs. vilka omständigheter du stöder ditt överklagande på. Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som du har hänvisat till före klagotidens utgång. 
  • Överklagandet måste vara egenhändigt undertecknat av dig eller ditt ombud. Om du anlitar ombud bör du även skicka med en fullmakt som visar att ombudet har rätt att företräda dig.

Överklagandetid

För så kallad laglighetsprövning ska överklagandet ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att nämndens protokoll över beslutet justerats. Överklagandet skickas till:
Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, 581 04 Linköping.

För förvaltningsbesvär ska överklagandet ha inkommit till Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Linköping men du ska skicka det till Stadsbyggnadsnämnden på adress:
Stadsbyggnadsförvaltningen/Skolskjuts Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna.

När beslutet skickas till berörd person bifogas alltid besvärshänvisning där det framgår vilken typ av överklagande som gäller just det beslutet. 

Förvaltningsbesvär

Beslut om skolskjuts som fattas för elever som går i den skola kommunen placerat dem i kan överklaga sitt beslut genom förvaltningsbesvär (avser beslut som är fattade enligt 1a stycket 10:32 och 11:31 i Skollagen). Domstolens prövnng av ärendet  är fullständig och omfattar således både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet. Det är bara den som är direkt berörd av beslutet som kan överklaga.

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Skolskjutsbeslut som har fattats för elever som valt att gå i en annan skola, kommunalt eller enskilt driven, än den kommunen skulle placerat dem i kan överklagas genom laglighetsprövning (beslutet är fatta enligt 2a stycket 10:32 och 11:31 i Skollagen). Det är en begränsad form av överklagande som innebär att domstolen tittar på om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar som gäller. Domstolen prövar däremot inte om beslutet är lämpligt. Alla kommunmedlemmar kan överklaga ett sådant beslut. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Färdtjänst, skolskjuts och parkeringstillstånd

Vi handlägger frågor som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Öppettider

Telefontid vardagar 8.30-9.30

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna