Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Likabehandlingsplan

   

Vallby skolas likabehandlingsplan

Vision

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Alla är olika och har rätt att vara olika. I och med det kommer barnets bästa alltid i främsta rummet. All personal i vår verksamhet tar aktivt avstånd från all diskriminering/kränkande behandling.
- Alla har rätt att behandlas med respekt
- Kränkande särbehandling tolereras inte i något sammanhang
- Den som blir utsatt skall få den hjälp och det stöd som behövs
- Den som framför klagomål får inte trakasseras för detta

Definitioner:

Diskriminering
Direkt diskriminering
Att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till de sju diskrimineringsgrunderna
Indirekt diskriminering
Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.
Mobbning
Definitionen på mobbning är att en person blivit utsatt för kränkningar vid upprepade tillfällen. Det råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning.
Trakasserier och kränkande behandling
Gemensamt för kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara;
• Fysiska (slag, knuffar)
• Verbala (hot, svordomar, öknamn)
• Psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
• Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, likes, och meddelande på olika sociala media).

Trakasserier

Uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Sexuella trakasserier är beteenden eller handlingar av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Trakasserier kan vara uppenbara och lätta att se men kan även vara dolda och svåra att upptäcka för den som ej blir utsatt. Trakasserier kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltall, utfrysning, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Det kan ske i korridorer men också under samtal som sker inom ramen för undervisningen.

Kränkande behandling

Uppträdanden som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara: retas, mobbas, frysa ut någon eller knuffas. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven i fråga kan uppleva det som kränkande.

Annan kränkande behandling

Alla kränkningar är inte diskriminering, men all kränkande behandling måste förhindras. Trakasserier är ett vedertaget begrepp i diskrimineringssammanhang och är alltså kopplade till diskrimineringsgrunderna. Det är därför nödvändigt att skilja mellan trakasserier och annan kränkande behandling. I lagen finns därför ett förbud mot annan kränkande behandling för att täcka in alla former av kränkningar.

Vallby skolas  arbete

På Vallby skola råder det nolltolerans mot all form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
Främjande arbete
Det främjande arbetet på Vallby skola utgår i huvudsak från undervisningen där vi arbetar med att stärka individens rätt, identifierar positiva beteenden, och aktivt arbetar med principen om likabehandling.
Att främja likabehandling är ett mycket viktigt perspektiv som skall genomsyra all undervisning på Vallby skola.
 I Storrådet, där samtliga elever deltager, lyfter vi värdegrundsfrågor kopplat till likabehandling.
Elevhälsoteamet  gör den samlade analysen av föregående läsårs likabehandlingsarbete som ligger till grund för främjande insatser för att motverka kränkningar och trakasserier.  
Inom ramen för det främjande arbetet betonas vikten av att all personal på Vallby skola aktivt och medvetet antar ett normkritiskt förhållningssätt. Det är genom föreställningar om vad som är ”normalt” och vad som därmed upplevs avvikande som diskriminering, trakasserier och kränkningar uppstår. Det främjande arbetet syftar därmed till att utmana föreställningar om normalitet och belysa hur detta kan påverka maktrelationer mellan individer på ett negativt vis.

Kartläggning

Elevhälsoteamet leder arbetet med att kartlägga riskerna för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen sker i nära samverkan med mentorer och framförallt elever. Kartläggningen bygger på en sammanställning av bl.a. föregående läsårs utvärdering. Ambitionen är att använda den s.k. Husmetoden som utgångspunkt för kartläggningen.  

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet utgår från kartläggningen och syftar till att minimera riskerna för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Eleverna gör en film i början av ht 2014 i photostory om skolans ordningsregler. Den visas för samtliga elever och föräldrar.
Under läsåret 2014/2015 prioriteras det förebyggande arbetet kring två huvudområden: Arbetsro på lektionerna och Stress p.g.a. skolarbete.
Målsättning för läsåret 2014 – 2015 :
”Arbetsro på lektionerna” har bättre värde i elevenkäten 2015 än i år, som var 3,16.
Eleverna känner sig ”stressade pga skolarbete” har bättre värde i elevenkäten 2015 än i år,
där 24% (6 st) angav att de kände stress ca 1 gång / månad.
Arbetet utvärderas under vårterminen efter att eleverna har svarat på den kommungemensamma elevenkäten.
Detta dokumenteras i utvärderingen av likabehandlingsplanen i slutet av vt 2015.
Åtgärder vid diskriminering, trakasseri eller annan kränkande behandling
Så snart en vuxen på skolan eller Elevhälsoteamet fått kännedom om att kränkning förekommit ska händelsen anmälas till huvudmannen, utredas och alla insatser ska dokumenteras.
• Skollagen föreskriver ett förbud mot repressalier. Med detta menas att om ett barn eller en elev har anmält någon ansvarig person för kränkande behandling eller medverkat i en utredning som gäller överträdelser av lagen så införs ett förbud att direkt eller indirekt bestraffa eleven som en följd av detta. När en elev upplever sig diskriminerad eller kränkt av en personal på skolan så är det alltid rektor som ansvar för utredningen.
• Samtal med den kränkta och den kränkande var för sig samt kontakt med vårdnadshavare tas samma dag.  Båda parter ska mötas med respekt. I samtalet med den kränkande betonas att hans/hennes beteende inte är acceptabelt och att han/hon omedelbart måste upphöra med kränkningen.
• Efter några dagar genomförs nya samtal med båda parter för att höra om kränkningen upphört. Vid behov kan uppföljning ske antingen tidigare eller senare beroende på lämplighet.
• Erfarenheten är att kränkningen i de allra flesta fall upphör efter sådana samtal. Om så inte sker hålls nya samtal med de berörda för att återigen kräva att den kränkande behandlingen upphör. Då klargörs också att den eller de elever som utsatt en annan elev för kränkning kommer att hållas under extra tillsyn den närmaste tiden för att säkerställa den drabbades trygghet.
• Om kränkningen trots upprepade samtal inte upphör kan, som sista åtgärd för att skydda den drabbade, förövaren flyttas från den ordinarie undervisningsgruppen. Detta görs i så fall i nära samverkan med målsman/vårdnadshavare.
Vid varje enskilt fall görs en bedömning om kränkningen är så allvarlig att den ska anmälas till socialtjänst eller polis.
Vid kränkning som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas.

Ansvarsfördelning

Rektor
Ansvarar för att likabehandlingsplan upprättas, efterföljs och årligen revideras. Verkar för kontinuerlig fortbildning gällande värdegrund och gemensamt förhållningssätt.
Elevhälsoteamet
Ansvarar för åtgärder när kränkningar upptäcks samt dokumenterar alla åtgärder som vidtas på särskild blankett.

Pedagoger eller annan personal

Ansvarar för det förebyggande arbetet och rapporterar till Elevhälsoteamet när de upptäcker kränkningar. Det är viktigt att skilja på en konflikt och en kränkning. De vidtar lämpliga åtgärder och dokumenterar. Mentor går igenom likabehandlingsplanen tillsammans med elev och vårdnadshavare.

Elever

Uppmuntras att på klass- och Storråd  diskutera klassens/skolans klimat på ett konstruktivt sätt samt uppmuntras informera vuxna om de upptäcker kränkningar. Vidare förväntas samtliga elever att aktivt delta i uppföljning och utvärdering av Vallby skolas  likabehandlingsarbete. Detta sker genom diskussioner ledda av mentorer och/eller Storrådsrepresentanter i samband med mentorstiden under minst fyra tillfällen under läsåret.

Kurator

Erbjuder stödsamtal till såväl den kränkte som den kränkande vid behov. Kurator ansvarar även för kontakt med andra myndigheter eller instanser om behov av ytterligare stöd för eleven behövs. 

Elevhälsoteamet arbetar enligt följande ordning:

All personal som får signaler om mobbning, diskriminering eller annan kränkande behandling meddelar Elevhälsoteamet omedelbart som sedan informerar sig om fallet och lämplig insats förbereds.

Vid misstänkt mobbning/kränkning/trakasserier:

Det enskilda ärendet avgör vilken personal ur Elevhälsoteamet som är mest lämpad att arbeta med ärendet.
Uppföljning sker alltid i EHT.
Arbetet dokumenteras och teamansvarig arkiverar och rapporterar för vidare befordran till   huvudmannen.
Enklare konflikter, som inte bedöms som mobbning, löses med
den personal som är berörd eller tillsammans med annan vuxen i  verksamheten.
 
  Vid misstanke om att barn far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp
  och skydd, är skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten. Detta gäller
  också var och en av skolans personal.

 Information  Likabehandlingsplanen skall vara förankrad i personalgruppen, Storrådet och Skolrådet.  Likabehandlingsplanen delas ut till alla nya barn på skolan.  Varje vår utvärderas likabehandlingsplanen i alla arbetslag, Storråd och Skolråd, samt diskuteras i samtliga klasser.  Uppföljning och utvärdering finns med i den skriftliga Verksamhetsredovisningen och ligger till grund för nästa års likabehandlingsplan. 

Skollagen (SFS 2010:800) – 6 kapitlet
Enligt 6 kapitlet  ligger det i huvudmannens ansvar att se till att det inom ramen för varje enskild verksamhet:

• bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever
• genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling
• årligen upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.

I skollagens 6 kap. 9 § finns ett förbud mot att huvudmannen eller personal  får utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Enligt skollagen 6 kap. 10 § är lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldiga att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
Enligt diskrimineringslagen ska den som äger verksamheten se till att arbeta målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.

Det innebär att skolorna:

• ska göra allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev utsätts för trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

• varje år ska upprätta en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra sexuella trakasserier.
Om ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier och berättar det för någon vuxen i verksamheten, så måste verksamheten göra allt för att ta reda på vad som hänt och förhindra att det händer igen. Om så inte sker kan verksamheten bli skadeståndsskyldig.

Vill du veta mer kan du läsa: www.skolverket.selänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Vallby skola

Kommunal grundskola årskurs F-3

Kontakt

070-089 36 22 (Förskoleklass)
070-089 36 67 (Årskurs 1)
070-089 36 31 (Årskurs 2)
070-089 36 65 (Årskurs 3)
070-086 68 48 (Fritidshemmet)
Skicka e-post