MENY
Eskilstuna kommun

Dyslexi eller inte?


Allt är inte dyslexi

Man kan ha nedsatt läsförmåga av olika anledning.
Dyslexi är en ärftlig, biologisk orsak till lässvårigheter som yttrar sig i specifika svårigheter som:

l

omkastningar av bokstävernas ordningsföljd. 

l

omkastning av riktningar b - d, b – p.

l

svårt att höra skillnad på om det ska vara o eller å, ä eller e. 

l

svårigheter med korttidsminnet: svårt att minnas början på ett ord när man är i slutet. 

l

svårt att automatisera - det kan krävas ovanligt mycket övning för att lära in en regel eller ett namn. 

l

svårigheter att på begäran få upp de kunskaper man besitter - man kan ha lättare med associationer än med logiskt kunskapsletande och därför ha svårt med traditionella prov, men lättare i diskussioner.

Många kreativa personer - konstnärer, författare, uppfinnare, fotografer osv. - är dyslektiker, de har oftast kunnat utveckla sin kreativitet först då de lämnat skolan.

Lässvårigheter i vidare bemärkelse kan bero på:

l

kulturella orsaker - minimal lässtimulans i förskoleåren och avsaknad av vuxna föredömen i omgivningen.   

l

koncentrationssvårigheter - låg motivation av olika anledning, men också allvarligare problem som AD/HD, Aspergers syndrom, språkstörningar, afasi osv.

l

kunskapsluckor - undermålig undervisning, många lärarbyten osv.

l

psykiska problem - ångest och rädsla mm.

l

syn- och hörselproblem.

l

utvecklingsstörning - dessa elever kan ibland läsa en text utan större problem, men har ofta svårt att förstå innehållet i vad de läst.

l

tvåspråkighet eller invandrarbakgrund - svårigheter här kan bero på dyslexi, de kan också ha kulturella orsaker, som att man inte förstår vad midsommar eller pyssling är och de kan bero på kunskapsluckor i allmänhet.

Som vuxna återfinns dessa personer i de mest skilda yrken, men deras lässvårigheter har ofta gjort att de undviker läsande och istället funnit andra sätt att tillgodogöra sig kunskap.

Oavsett orsak leder svårigheterna tidigt till misslyckanden som snabbt sänker motivationen att läsa. Omvänt gäller att rätt kompensation stärker både läsintresse och självförtroende, om åtgärderna sätts in tidigt, innan motivationen - den inre drivkraften - avtagit.

Ur FMLS tidning "Hör Upp!"
Publicerad med tillstånd av FMLS

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stålforsskolan

Kommunal grundskola årskurs 7-9