MENY
Eskilstuna kommun

Minnesanteckningar från Skolrådet 141106.

Plats: Slagstaskolans matsal
Tid: kl. 18.00-19.45
Närvarande:  Marie Forsberg Fskl  A
Eleonor Ohlsson Fskl A
Lina Liljeholm Fskl B
Louise Lidvall Fskl C
Geir haugen 1C
Magnus Lord 2A
Anna Kallmin 2B
Anders Swahn 2C
Rafaela Svéd 3A
Marielle Johansson Rosen 3B
Lars Junger 3C
Annelie Brokvist 4A
Anna Vörde Sirviö 4B
Emeli Lundholm 4C
Lilian Flodin 5A
Jörgen Van Lunssen 5B
Jenny Wärn 5C
Anders Larsson 6A
Helena Lahtinen 6B
Kent Karlsson biträdande Rektor
Jens Lindgren Rektor
Anmäld frånvaro:  Daniel Ericsson 1A
Sophia Lines 2A

1. Mötet öppnades och vi presenterade oss kort.
Rektor Kent Karlsson skickade runt en närvarolista.

2. Anna Kallmin, representant för klass 2b, valdes till sekreterare.

3. Rektor Jens Lindgren informerade om Skolrådets tillkomst och bakgrund till detta.
I 15 år hade Slagstaskolan en Lokal Styrelse som hade stort mandat och fanns kvar till juni 2014. Innan styrelsen avslutade sitt uppdrag gick en enkät ut till samtliga föräldrar på skolan angående intresse och engagemang. Nya riktlinjer för samverkan drogs upp för fortsatt arbete, som bl.a. innebär att en ordinarie representant och en suppleant per klass ska väljas samt, att inbjudan till skolrådet går ut till alla föräldrar för att främja demokrati och inflytande. Jens har sammanställt ett förslag på hur Skolrådet kan fungera.  Framöver kan också lärare, elever alternativt externa aktörer bjudas in, allt efter önskemål.

4. Rektor Jens Lindgren informerade om givna riktlinjer för Skolrådet.
Viktigt är att vi som deltar är lösningsfokuserade och proaktiva. Vidare kommer inga personal-, elev-, eller föräldraärenden tas upp i detta forum. Mötet beslutade att anta de riktlinjer som låg till förslag.

5. Mötet diskuterade vilka frågor och vilken funktion skolrådet ska ha. Tankar som kom upp var:
Hur bestäms vad vi ska ta upp under dessa möten? Skolrådets representanter kan ta med sig frågor från elever och föräldrar i klassen, rektor skickar ut dagordning med förslag till punkter i förväg, samt personal på skolan kan lämna förslag.
Räcker det med två träffar per läsår? Är det tillräckligt för att ha inflytande?
Behöver skolrådet träffas oftare?
Går det att skapa arbetsgrupper för att arbeta med vissa frågor?
Finns det andra informationsvägar än skolrådet?
Ska representanterna samla in frågor från klassen innan mötet?
Kan en sammanställning av trivselenkäten redovisas i detta forum?

6. Rektor Jens Lindgren presenterade var Slagstaskolan idag befinner sig utifrån kunskapsresultat. En presentation som även dragits i Eskilstuna Barn- och utbildningsnämnd.
Slagstaskolan - en skola med goda förutsättningar.
Jens presenterade statistik från åk 3 och åk 6 och jämfört med kommunens övriga skolors resultat ligger vi bland de 4 bästa i Eskilstuna. Det har gjorts en analys av resultaten utifrån måluppfyllelse, bedömning och omdömen. Det har även skett en analys utifrån pojkars och flickors resultat.
Slagstaskolan ska ge föräldrar löpande information om barnets skolgång med start under vårterminen 2015.
Skolverkets blankett för omdömen ska börja användas.

Utvecklingsarbete som pågår på skolan består bl.a. av att:
Elevernas måluppfyllelse ska mätas vid fyra tillfällen/läsår.
Tidiga insatser kring särskilt stöd ska sättas in för bästa resultat. Detta gäller även för trygghet och sociala relationer.
Elevhälsoarbetet ska utvecklas.
Förstelärarnas arbete ska utvecklas - för tillfället finns fyra stycken förstelärare på skolan.
Trygghetsteamet arbetar med att se över och revidera likabehandlingsplanen.
Slagstaskolan är en övningsskola, vilket innebär att skolan tar emot lärarstudenter.
Språkutveckling
Mattelyftet
Offensiva fritidshem – kompetensutveckling för fritidshemmens personal.

7. Skolfotografering och processen kring köp av bilder.
Många föräldrar har haft synpunkter på bildkvaliteten på årets skolfoto samt rutinerna på företaget Foveas hemsida för köp. Biträdande rektor Kent Karlsson, som är ansvarig för att upphandla skolfotograferingen, berättade hur årets upphandling gått till. Slagstaskolan har i många år anlitat Skolfoto Norden och inte haft anledning att byta. Inför årets fotografering köpte Skolfoto Norden upp företaget Fovea och de fick uppdraget att fotografera  f-klass t.o.m. år 6.
Kent ska ha ett uppföljningsmöte med Fovea om ca 2 veckor och ska då framföra de åsikter och synpunkter som kom fram under mötet, bla att inloggning på hemsidan genererade en automatisk beställning, dålig bildkvalitet, dyrare bildpaket än tidigare mm. Kent uppmanade också alla föräldrar som inte är nöjda att själva ta kontakt med företaget.

8. Övriga frågor:
Hur tänker skolan kring kompensationen för Öppet Hus när det gäller de yngre barnen? De får en väldigt lång skoldag.
I år provar vi som det redan är planerat men rektorerna är öppna för förslag till andra år.
Hämtning och lämning på Majtunagatan ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Rektorerna har vid flera tillfällen i olika utskick vädjat till föräldrar att släppa av sina barn vid Slagstaglass alternativt på Icas parkering. Kommunens parkeringsvakter har stått vid vändplanen, polisen har varit på skolan. Gångtunneln gäller som säker väg. Kan barn i åk 3,4,5 och 6 gå själva till skolan för att minska trafiken?
Är maten som serveras i skolköket ekologisk alternativt närproducerad?
Ca 40% av den mat som serveras är ekologisk. Ett förslag från rektorerna var att bjuda in Rut(kökschefen) till ett skolråd och informera om barnens skolmat samt den policy kring detta som Eskilstuna kommun har. Jens ger också förslaget att hälsa på i köket under Öppet Hus.
Idrottssalen:
Någon gång under 2015 ska idrottshallen, duscharna och omklädningsrummen på skolan renoveras. Jens tror att det blir under sommarlovet då många barn är lediga.
Kan eleverna i 5:an och 6:an ha ansvarsveckor i skolköket? Delvis för att öka insyn och förståelse för hur kökets rutiner fungerar.
Kent Karlsson informerade om att elever tidigare har fått prova på både kökssysslor och vaktmästarsysslor. Förslaget får diskuteras på skolan.
Frågor som ej diskuterades pga tidsbrist:
De äldre eleverna upplever ibland att dagens maträtt är slut när de kommer till lunch och får då äta rester. Varför blir det så?
Skoltoaletter
Skolgården

9. Mötet avslutades med att rektor Jens tackade för kvällen och att så många kom!
Nästa möte blir i mars. Rektor skickar ut kallelse och dagordning.

    Vid pennan: Anna Kallmin
                                                            

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6