MENY
Eskilstuna kommun

Resursgruppen

Resursgruppen:

Juliana Samuelsson, Speciallärare

Christina Öberg, Speciallärare

Anette Blomstrand, Socialpedagog

Louise Darenmalm, Skolsköterska

Ola Hildonen, Skolpsykolog


Barn i behov av särskilt stöd

På Slagstaskolan arbetar en resursgrupp för att tillgodose elever i behov av särskilt stöd. Resursgruppen består av speciallärare, specialpedagog och resurspersoner. Resursgruppen ger stöd i att nå kunskapsmål, tillrättalägga undervisningen hos enskilda elever, ge stöd i elevens personliga sociala utveckling och stöttning i samvaron hos grupper.
Resursgruppen inventerar tillsammans med rektor vilka elever och grupper av elever som är i behov av detta stöd. Gruppen har ett övergripande ansvar att fördela stödinsatserna över hela verksamheten. Åtgärderna kan sättas in under längre eller kortare perioder och kan se ut på olika sätt, utifrån elevens behov.

Speciallärarna tar främst fasta på problem av inlärningsmässig art, specifik läs- och skrivträning. Speciallärarna anpassar även undervisningen i matematik för enskilda elever.
Specialpedagogens och resurspersonernas uppgift är att stötta enskilda elever och grupper av elever, i klassrummet eller på fritidshemmet, i behov av socialt eller fysiskt stöd.

Vid behov av stödinsats upprättas, tillsammans med eleven, föräldrarna och berörd personal, ett individuellt åtgärdsprogram för den enskilde eleven. I planen framkommer vilka stödinsatser som kommer att tilldelas den enskilde eleven eller gruppen, och vem som ska ansvara för åtgärden.
Ett gott samarbete mellan skola och föräldrar är grunden för en väl fungerande hjälpinsats.

Elever med annat modersmål än svenska har tillgång till modersmålsundervisning, både för att utveckla det egna språket och för att få hjälp med inlärningen i andra ämnen. I de flesta fall får eleven modersmålsundervisning på Slagstaskolan, i undantagsfall måste eleven besöka en närliggande skola för samordnad undervisning med andra elever.

Skolan tar vid behov hjälp av Stödcentrum för barn och ungdom, för att hantera svårigheter i grupper eller med enskilda elever. Stödcentrum arbetar med konsultation och handledning till personalen, men också med utredning/bedömning och annan direktkontakt med elever och föräldrar.

Länk till Stödcentrum för barn och ungdom 


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6