MENY
Eskilstuna kommun

Handlingsplan för ökad elevnärvaro

1. Klassläraren/mentor håller en noggrann journal över elevernas frånvaro - giltig och ogiltig. Försenad ankomst noteras också. Följande förkortningar används i frånvaro registreringen (förutom för lärare som använder Dexters frånvaro rapportering): S = sjuk, L = beviljad ledighet, O = ogiltig/oanmäld frånvaro, F = försenad ankomst.

2. Klassläraren/mentor håller vårdnadshavare informerad löpande om försenad ankomst och ogiltig frånvaro.

3.  För elever som uteblir från skolan från första lektionen utan att föräldern har haft kontakt med skolan ska läraren eller skolans expedition kontakta vårdnadshavare så snart som är möjligt. För elever i årskurs 1-6 kontaktas vårdnadshavare senast vid första rasten. För årskurs 7-9 kontaktas vårdnadshavaren samma dag.
 
4. Om eleven har frånvaro (giltig/ogiltig, försenad ankomst) fyra gånger, under en period av högst två månader eller sammanlagt vid sex tillfällen under samma termin, ska klassläraren/mentorn anmäla situationen till rektorn och Elevomsorgsgruppen (EOG).

5. Ärendet diskuteras vid närmaste EOG  för att se över elevens skolsituation och behov av stöd.
Följande frågor diskuteras i EOG:
• Om eleven har giltiga skäl att vara frånvarande.
• Om kontakt med skolhälsovården är motiverad.
• Om det visar sig att eleven saknar giltiga skäl till den höga frånvaron kallar rektorn till ett elevomsorgsmöte (EOM) där vårdnadshavare, rektor, klasslärare/mentor, eventuellt eleven själv och andra lämpliga personer från EOG skall delta.

6. Vid EOM upprättas en åtgärdsplan i enlighet med behoven och en skriftlig samtycke formuleras, i syfte att öka skolnärvaron.  Om eleven är helt hemmasittande bör ”Återvändarna” (Resursskolan) kopplas in vid den här tidpunkten
.
7. Uppföljande EOM bokas 1 månad framåt. Klasslärare/mentor eller annan lämplig person har dock en daglig kontakt med eleven och motiverar till närvaro.

8. Vid uppföljande EOM utvärderas åtgärdsprogrammets effekt.
• Om närvaron ökat tillräckligt så behövs i regel inga ytterligare åtgärder men mentorn bör följa utvecklingen och agera snabbt vid tecken på återfall.
• Om skolfrånvaron kvarstår eller förvärras så sammankallas ett nytt EOM inom 2 veckor. Vid mötet bör även berörd socialsekreterare och ev. BUP och skolpsykolog kallas i syfte att erbjuda stöd utanför skolan. Ett nytt åtgärdsprogram upprättas vid behöv. Den nya åtgärdsplanen utvärderas efter en månad.

9. Om skolan har gått igenom samtliga punkter ovan utan framgång så bör en anmälan skickas till socialtjänsten, i syfte att säkerställa elevens rätt till utbildning samt stötta familjen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6