MENY
Eskilstuna kommun

Stadgar

Stadgar för elevrådet 6-9

§ 1 Målsättning och syfte

Elevrådet har till uppgift att tillvarata alla elevers intressen.
Verksamheten ska sträva mot att skapa en demokratisk, solidarisk och jämlik skola med respekt för alla människors lika värde.
Elevrådet har i sina intressefrågor rätt att genom sina verkställande organ representera medlemmar och föra dess talan.
Elevrådet är fristående (suveränt) mot andra organisationer och sammanslutningar.
Elevrådet ska följa sin arbetsplan för läsåret.
Elevrådet skall vara partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 2 Huvudmoment

Elevrådet skall:   

– Tillvarata elevernas intressen
– Verka för god kamratskap på skolan
– Genom sina aktiviteter ge eleverna möjlighet till avkoppling och nöje
– Verka för elevrådets utveckling och suveränitet
– Bedriva en öppen verksamhet
– Ge eleverna insikt i den demokratiska beslutsgången

§ 3 Elevrådets organisation
Elevrådet ska bestå av en styrelse samt två representanter från varje klass.
Styrelsen väljs ny varje år och måste accepteras av årsmötet.
Medlemsavgift uttages ej.

§ 4 Elevrådsrepresentanter   

Elevrådsrepresentanternas uppgift är att vara en länk mellan elevrådet och klassen.
Varje klass utser två elevrådsrepresentanter. Dessa ska vara valda till första mötet på höstterminen.
Elevrådsrepresentanterna har till uppgift att före elevrådsmötet, i ett klassråd, behandla elevrådsmötets dagordning. Dagordningen ska komma ut minst en vecka innan.
Elevrådsrepresentanterna ska förmedla klassens åsikter till elevrådsmötet. Under mötet för elevrådsrepresentanterna klassens talan och röstar för hela klassens intressen och inte för sina privata.
Elevrådsrepresentanterna skall rapportera till klassen vad som står i protokoll från elevrådsmöten. Protokoll ska skickas ut via mail till representanterna. 

§ 5 Elevrådets styrelse

1. Elevrådets styrelse:  

- En ordförande, vice ordförande
- En sekreterare
- Ledamöter

2. Ordförandes krav och skyldigheter:

- Ska ha medverkat i elevrådet minst en termin (om inte elevrådet finner 
   personen lämplig ändå
- Ska vara ordförande på elevrådets möten
- Ska delegera uppgifter till de övriga i elevrådet
- Ska vara helt neutral
- Ska ha koll på elevrådets stadgar

3. Sekreterarens krav och skyldigheter:

- Ska sköta protokollföringen på elevrådsmöten, styrelsemöten och 
   årsmöten
- Ska arkivera protokoll och sätta upp protokoll på anslagstavlan
- Ska skriva och sätta upp diverse anslag
- Se till att alla elever får kännedom om hur man kan få inflytande i skolan, såväl i klassrummet som i skolans övriga verksamhet. Detta exempelvis genom att alla får kännedom om läroplanen och den lokala arbetsplanen, speciellt vad gäller kapitlen om elevers ansvar och delaktighet.

4. Ledamöter

Ledamöter ska ansvara för de uppgifter som ålagts dem vid elevrådets möten eller styrelsemöten.

 5. Styrelsens ansvar och skyldigheter:

- Ska ha det yttersta ansvaret för elevrådets verksamhet
- Ska ha två representanter som elevrådet utsett med på husråd
- Ska vid terminsslut upprätta tider för kommande termins möten och vidarebefordra den listan till rektor

6. Protokoll från elevrådets styrelsemöte skall sättas upp på anslagstavlor snarast möjligt efter mötets slut

7. På dagordningen skall finnas:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Val av justerare
§ 4 Föregående protokoll
§ 5 Rapporter/Information
§ 6 Nya frågor
§ 7 Övriga frågor
§ 8 Mötets avslutande

8. Ordförande har utslagsröst då rösttal är lika

9. Elevrådets styrelse är beslutsfattande när minst 50 % av dess ledamöter är närvarande

10. Ledamöter i elevrådets styrelse ska godkännas på årsmötet

11. Vid krav på avgång av styrelseledamot i elevrådets styrelse måste detta beslutas med majoritet på elevrådsmöte och underlag till krav finnas

§ 6 Möten

Elevrådets olika möten:  

Årsmöte
Elevrådsmöte
Styrelsemöte

Årsmötet ska hållas senast den sista maj innevarande skolår. Alla elever är välkomna men endast klassrepresentanterna har rösträtt.
Dagordningen ska finnas tillgänglig för alla klasser minst en vecka innan mötet.
Det åligger elevrådsrepresentanterna att innan mötet ta upp dagordningen samt elevrådets stadgar till diskussion i klassen.
Följande fasta punkter ska finnas på dagordningen:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Godkännande av dagordningen
§ 3 Val av justerare
§ 4 Val av mötets ordförande
§ 5 Genomgång av stadgar
§ 6 Val av ledamöter till elevrådets styrelse
§ 7 Val av två ledamöter till husrådet
§ 8 Övriga frågor
§ 9 Mötets avslutande

§ 7 Omröstningar

Vid omröstningar gäller
• Enkel majoritet om inte annat stadgas.
• Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, förutom vid personval då lotten skiljer. Om ordförande saknas, tillfaller utslagsrösten sittande mötesordförande.
• Sluten omröstning tillämpas då någon så begär.
• Röstning med fullmakt får ej förekomma.

§ 8 Stadgeändring

Beslut om stadgeändringar ska ske på årsmöte eller extrainsatt årsmöte. Förändring av stadgar kräver enkel majoritet.

§ 9 Tolkning

Vid tvist angående stadgars tolkning gäller ordförandes tolkning till dess stormötet beslutat annat.

§ 10 Elevrådets upplösning
Beslut angående elevrådets eventuella upplösning ska fattas med ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogstorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9