MENY
Eskilstuna kommun

Resultat och kvalitet

Så arbetar vi med kvalitet och uppföljning

Grundskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Riksdagen och regeringen fastställer mål och riktlinjer som gäller för arbetet i alla grundskolor i landet. Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna som fördelar resurser och organiserar verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden sätter åtaganden och mål för grundskolorna som finns i förvaltningen i en nämndövergripande verksamhetsplan. Varje skola gör en lokal verksamhetsplan som beskriver hur skolan ska nå de kommunala och statliga målen. Till målen kopplar sedan varje grundskoleområde och skola aktiviteter som ska leda till måluppfyllelse.

Verksamhetsrapport

Under året samlar vi in data som talar om för oss om vi är på väg mot målet eller inte, för att slutligen redovisa om vi har uppnått målen i en så kallad verksamhetsrapport. Verksamhetsrapporterna bestämmer sedan vad som ska stå i nästa års verksamhetsplan. Verksamhetsrapporten ersätter den tidigare kvalitetredovisningen.
Du hittar varje skolas verksamhetsrapport under respektive skolas sidor.

Enkäter i Eskilstunas kommunala skolor

Varje år får barn och vårdnadshavare i grundskolan fylla i en digital enkät där de talar om vad de tycker om verksamheten. Enkäterna är en viktig del av grundskolans arbete för att bli bättre. Enkätresultatet är en av de uppgifter som ligger till grund för verksamhetsrapporten. 

Enkätresultat 2016

På grund av en allt för låg svarsfrekvens som inte gett statistiskt säkerställda värden kan vi inte presentera något resultat för 2016 års föräldraenkäter för grundskolan. De svar kommunen fått in är för få för att kunna redovisa en rättvis bild av verksamheterna. En analys kommer genomföras för att se över vilka åtgärder som behövs för att öka svarsfrekvensen till 2017 års enkät.

Betyg i Eskilstuna

I grundskolan sätts terminsbetyg i årskurserna 6–9. Betygen sätts efter en nationell betygsskala med sex steg; A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs. Betygsresultaten på skolan är ett sätt att mäta kvalité och är en av de uppgifter som används i verksamhetsrapporten.

På varje skolas webbsida finns också länkar till betygsresultaten och i många fall rektors kommentarer till skolans senaste resultat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skiftingehus

Kommunal grundskola årskurs F-9