MENY
Eskilstuna kommun

Om oss på Skiftingehus

Skiftingehus skola är en skola i ständig utveckling med många pågående insatser som påverkar elevernas lärande. Du läser mer om dessa områden längre ned i texten.

Vi välkomnar elever från förskoleklass till årskurs 9 som gör att vi kan följa elevernas kunskapsutveckling genom hela grundskolan. Vi utgår från att alla elever vill och kan utvecklas men med olika förutsättningar och behov. I vår mångkulturella skola samverkar och berikar olika kulturer varandra. Vi uppmuntrar eleverna att se olikheter som en resurs.

Vi har höga förväntningar på att eleverna fokuserar på sina studier och följer skolans ordningsregler.

Det är viktigt för oss att alla elever känner en gemenskap på skolan och respekteras för den man är. I vår undervisning tänker vi på att stimulera eleverna till lusten att lära läsa som är grunden för all kunskap.

Med vår snart påbörjade ombyggnation kommer vi få moderna och ändamålsenliga lokaler med stimulerande lärmiljöer på vår skola.

Alla elever i årskurs 7-9 får låna en laptop/lärplatta och samtliga klassrum är utrustade med projektorer. På mellanstadiet kommer vi under 2018 att utöka antalet laptops så alla elever har en egen. Eleverna på lågstadiet arbetar tillsammans med varandra vid lärplattor. Utvecklingen av den digitala pedagogiken pågår ständigt och vi använder dagligen digitala läromedel där vi kommunicerar med enskilda elever och klasser. I vklass kan man hitta all information som elever och vårdnadshavare har behov av.

På högstadiet finns valmöjligheten inom ramen för elevens val välja på de två idrottsprofilerna; fotboll och ishockey. Idrottsprofilerna är kopplade till flera av kunskapskraven i idrott-och hälsa men också till många av skolans övriga ämnen.

Språkutvecklande arbetssätt

Att behärska det svenska språket väl, kanske parallellt med ett annat språk, är en förutsättning för att lyckas såväl i skolan som senare i arbetslivet. Därför har vi valt att arbeta språkutvecklande i alla ämnen och alla årskurser på vår skola.

I den språkinriktade undervisningen stödjer vi våra elever att utveckla den läs-, tanke- och skrivförmåga som krävs för att kunna lära och förmedla kunskaper inom respektive ämne. Några av de undervisningsstrategierna som vi arbetar med är läsförståelsestrategier, cirkelmodellen (skrivandet av olika texttyper), formativ bedömning, modellering, höga förväntningar, hög elevaktivitet och stöttning.

På våra pedagogiska diskussioner för lärare samplanerar vi undervisningen med kollegor över ämnes- och stadiegränser som ger också nya perspektiv och infallsvinklar. Genom att lyssna på kollegornas idéer berikar vi den egna undervisningen och skapar kreativa lärmiljöer.
https://youtu.be/t6hIlAqy21Elänk till annan webbplats


TrygghetsBarometern

Alla elever på skolan ska uppleva en trygg miljö som främjar studiero och lärande. Genom ett systematiskt trygghetsarbete med stöd av ett nytt arbetssätt ger det oss möjlighet att på sikt ligga steget före och att snabbt upptäcka och åtgärda den fysiska och social miljön som våra elever vistas i.

Trygghetsteamet har som uppdrag att vara drivande i arbetet i det förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Det innebär att alla årskurser F-9 samt alla medarbetare på skolan deltar i 4-veckors cykler med återkoppling till personal samt stöttning vid enskilda elevärenden. Vi ser att det ger ett ökat elevinflytande och en högre elevdemokrati när eleverna lämnar sina synpunkter i enkäten varje månad.

Digitalisering

Vårt samhälle är i snabb förändring och den digitala tekniken behöver användas, problematiseras och diskuteras i skolan inte minst när läroplanerna omarbetats med ett tillägg om att digitalisering ska i högre grad finnas med undervisningen och den nationella IT-strategin som ska leda skolorna i arbetet.

Främst handlar det om digital presentationsteknik och textbearbetning samt frågor om upphovsrätt och källkritik. Programmering finns också med i kursplanerna i teknik och matematik.

Vi har behov av att lyfta många frågeställningar såsom; Vad betyder förändringarna i läroplanen för undervisningen? Hur påverkas våra ämnen i den nya digitaliseringsplanen? Kan vi se generella skrivningar som vi kan dra nytta av i många ämnen och stadier? Hur använder vi digitala läromedel idag? Hur påverkar digitala verktyg elevernas motivation? Vilka effekter har de på elevernas lärande och utveckling?

Vi tänker att digitaliseringen innebär att kvaliteten i undervisningen förbättras, vår syn på undervisning har förändrats, elever, lärare och vårdnadshavare interagerar enklare och effektivare samt att digitaliseringen medför att en ökad andel av våra resurser läggs på utvecklingsarbete och i det direkta mötet mellan lärare och elev.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skiftingehus

Kommunal grundskola årskurs F-9