MENY
Eskilstuna kommun

Fritidshemmens verksamhet

Fritidshemmens verksamhet styrs av Lgr11 samt Eskilstunas lokala skolplan.
De mål vi arbetar för inom skolbarnsomsorgen är:

Trygghet:

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling präglar verksamheten. Ingen ska utsättas för mobbning och tendenser till trakasserier bekämpas aktivt.  Främlingsfientlighet och intolerans bemöts med kunskap, öppen diskussion och olika insatser.
Det finns ett mobbingteam på skolan där skolbarnsomsorgen har en representant.
Personalen är lyhörda och goda förebilder vilket främjar barnens hälsa och lärande. Tolerans och medkänsla, eget inflytande och ansvar är viktiga inslag i vår verksamhet.

Kunskaper:
Inom skolbarnsomsorgen uppmuntrar vi barnen att vara nyfikna och känna tillit till sin egen förmåga. Vi strävar efter att stärka barnens självkänsla och utveckla deras självständighet. I samspel med andra tränas hänsyn och respekt. De utvecklar också ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk.

Personalen får en helhetssyn på barnens dag då vi arbetar i skolan förmiddagstid. Vi får god inblick i varje enskilt barns behov och kan bättre kompensera skillnader i förutsättningar hos varje barn.

Elevers ansvar och inflytande:
Vi arbetar efter de demokratiska principer som säger att barnen ska kunna ta ansvar och vara delaktiga i sin egen vardag. Exempel på detta kan vara att lära sig klockan, ta ansvar för sina saker och kläder, samt vara rädd om fritidshemmets saker.

Strävan är att få fler barn och deras föräldrar att delta i diskussioner och beslut som rör barnens eget lärande. Vi har kontinuerlig kontakt med föräldrar.Barnen ges möjlighet att påverka innehållet i verksamheten bl a genom stormöten och intervjuer.

Fritids och hemmet:
Vi samarbetar med barnens vårdnadshavare så att vi tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet. Vi har tex skickat ut enkäter för att få föräldrarnas syn på verksamheten.
Vi har ett nära samarbete med förskolorna vid överskolningen av barn till förskoleklass och fritidshem. Förskollärarna besöker barnen på förskolan och barnen kommer till oss vid ett flertal tillfällen för att bekanta sig med personal, lokaler och barn.
Innan barnen slutar hos oss så besöker vi tillsammans den öppna verksamheten på skolan. Överskolningen sker genom att vi hälsar på ca en timme/vecka under en tid.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skiftingehus

Kommunal grundskola årskurs F-9