MENY
Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsa

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”

( Skollagen § 3)

Skolans pedagoger och rektor har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje barn ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver särskilt stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola.

Utredning

Om en elev, förälder, lärare eller annan person uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå skolans mål ska rektor se till att en utredning blir gjord. Av utredningen framgår vilket stöd eleven behöver till exempel från lärare, med hjälpmedel eller från elevhälsan.

Elevhälsan kan bistå rektor med utredningen, men också med förebyggande arbete och stöd till elever, föräldrar och lärare. På varje skola finns tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare.

Eskilstuna kommun har centrala stödresurser för elevvård

Har ditt barn skadat sig? Läs om kommunens olycksfallsförsäkring

På Skiftingehus

Specialpedagoger/speciallärare 

Caroline Rehnberg, speciallärare åk 1-3, 073-940 84 50
caroline.rehnberg@eskilstuna.se
Jeanette Forselius, speciallärare åk 4-6, 073-940 84 17
jeanette.forselius@eskilstuna.se
Susanne Skarenberg, speciallärare åk 7-9, 072-526 90 06
susanne.skarenberg2@eskilstuna.se

Kurator 
Cristoffer Godenius,  073-950 42 17
cristoffer.godenius@eskilstuna.se


Skolsköterska 
Gunilla Nordström,  070-540 44 11
gunilla.nordstrom@eskilstuna.se

Elevvårdsteam
Elevvårdsteamet består av rektor, skolsköterska, kurator och studievägledare. Elevvårdsteamet träffas 1ggr per vecka.Under dessa möten diskuterar vi strategiska elevvårdsfrågor, d v s frågor om hur skolan ska arbeta förebyggande för att undvika mobbning och diskriminering.Här diskuterar vi också olika lösningar för enskilda elever t ex anpassad studiegång och vi har ett erfarenhetsutbyte utifrån de olika kompetenser som elevvårdsteamet representerar.

Åtgärdsprogram
Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogam som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skiftingehus

Kommunal grundskola årskurs F-9