MENY
Eskilstuna kommun

Handlingsplan vid hot och våld

Våld och hot förekommer i samhället. Om det uppstår hos oss är det viktigt att lärare och annan skolpersonal vet hur man ska handla. Det är också mycket viktigt att eleverna får möjlighet att undvika de risker som är kopplade till vålds- och hotsituationer.

2010-06-02

HANDLINGSPLAN VID VÅLD OCH HOT I SKOLAN

DEFINITION AV HOT OCH VÅLD

Hot är en handling med eller utan vapen, eller uttalande som är ägnat att skapa fruktan för någons säkerhet.

Våld är en handling som medför skada fysiskt eller psykiskt för den som blir utsatt.

FÖREBYGGANDE ARBETE/RUTINER:

All vår verksamhet skall genomsyras av antivåldsprincipen. Alla vuxna ska tydligt ta avstånd från våld och våldshandlingar samt främlingsfientliga ideologier och handlingar.

På skolan har vi kamratstödjare som främjar bra stämning och är också ögon och öron åt antimobbingteamet/trygghetsgruppen.

Vi har kontinuerliga värdegrundssamtal med eleverna.

Vi vuxna frågar eleverna och varandra om vi misstänker att någon är utsatt för våld eller hot om våld.

Vi informerar varandra mellan våra arbetsenheter då vi misstänker våld eller hot om våld.

HANDLINGSPLAN

Om hot/våld riktats mot elev/er

Vid hot eller våld skall närmaste vuxen ingripa omedelbart, och den drabbade skall få hjälp att lämna konfliktområdet.

Minst en vuxen tar hand om eleven och finns hos denna så länge behov finns. Vid bedömning att det behövs flera vuxna, så skall flera vuxna tillkallas.

All tillgänglig personal ser till att övriga elever går in i klassrummen.

När inblandade elever har omhändertagits kontaktas hemmen, och vid behov uppmanas föräldrar att omedelbart komma till skolan.

Om inte berörd/a målsman/målsmän kan komma till skolan och fara föreligger för inblandade elever, skall dessa tas till separata rum med tillsyn tills målsman/målsmän kommer till skolan.

Skolledningen informeras och ansvarar för att berörda samlas. Polis tillkallas vid behov av skolledningen. Polisanmälan ska göras i de fall händelsen är av sådan art, att den innebär betydande risk för fysisk eller psykisk skada.

Vid hot och/eller våld på skolan mellan obehöriga personer och skolans elever, skall närmaste personal kontakta skolledningen. Personal omhändertar skolans elever och kontaktar vid behov föräldrarna. Polis tillkallas vid behov av skolledningen. Polisanmälan ska göras då händelsen är av sådan art, att den innebär betydande risk för fysisk eller psykisk skada.

Om hot/våld riktas mot personal

Vid hot eller våld skall den drabbade lämna konfliktområdet och närmaste vuxen skall ingripa omedelbart. En vuxen tar hand om den utsatte och finns hos denna så länge behov finns.

Vid bedömning att det behövs flera vuxna, så skall flera vuxna tillkallas.

All tillgänglig personal ser till att alla elever går in i klassrummen.

Inblandade personer tas om hand av tillgängliga vuxna.

Om elev/er varit inblandade kontaktas hemmen, och vid behov uppmanas föräldrar att omedelbart komma till skolan.

Vid hot och/eller våld på skolan mellan obehöriga personer och skolans personal skall den drabbade få hjälp att lämna konfliktområdet, och närmaste personal kontaktar skolledningen.

Polis tillkallas vid behov av skolledningen. Polisanmälan ska göras i de fall händelsen är av sådan art, att den innebär betydande risk för fysisk eller psykisk skada.

Uppföljning

Skolledningen skall följa upp händelsen med berörd personal dagen efter en hot- och/eller våldssituation på skolan.

Elevvårdspersonal kallas in vid behov (en bedömning av personal och skolledning).

Inblandad personal informerar arbetsenhetsledaren, som sedan är ansvarig för att händelsen omedelbart dokumenteras (blankett finns) och lämnas till expeditionen.

Expeditionspersonal vidarebefordrar blanketten till rektor för underskrift.

Efter underskrift arkiveras blanketten i skolans säkerhetsvalv.

/Skolledningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hammargärdets skola

Kommunal grundskola årskurs F-6