MENY
Eskilstuna kommun

Hållbar utveckling


Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ett program för hur Eskilstunas skolor och förskolor ska arbeta för hållbar utveckling.
Programmet förtydligas i ett handlingsprogram som innehåller sex punkter som alla förskolor och skolor ska arbeta med.
Här presenteras de sex områden som alla ska arbeta med:

Hushållning med naturresurser

Våra konsumtionsval och vårt sätt att leva påverkar miljön. Många av de naturresurser vi an-vänder är begränsade och återskapas inte, andra är förnyelsebara. Vi har ett ansvar att hushålla med naturresurser. Det gäller t ex när vi väljer energikällor, transporter, förbrukningsmaterial.
Genom att pedagogiskt arbeta med återbruk och hushållning med resurser skapas beredskap för ett framtida hållbart samhälle. Alla barn och elever är delaktiga.
Förvaltningens detaljerade mål:

Källsortering ska finnas på samtliga enheter senast år 2005.
Minska pappersförbrukningen (vita A4) med 10 % till år 2006.
Minska elförbrukningen i samtliga verksamhetslokaler med totalt 5 % till år 2006.

Livslångt lärande
Ett livslångt lärande är viktigt för att komma till insikt om vilka effekter för miljö och hälsa som följer av olika ageranden. Förvaltningen ska ge förutsättningar för livslångt lärande. I den övergripande uppgiften att utbilda barn och elever ska hållbar utveckling integreras i den dagliga verksamheten. På alla enheter ska eleverna kunna påverka arbetet med hållbar utveckling. De anställda inom förvaltningen ska kontinuerligt fortbildas i aktuell forskning och didaktisk kunskap avseende hållbar utveckling.
Förvaltningens detaljerade mål:

Miljöombuden ska få kompetensutveckling/gemensam träff avseende hållbar utveckling minst 1 gång per termin.
Hållbar utveckling ska ha ett avsnitt i den information som går ut.
Politikerna i nämnden ska varje mandatperiod få utbildning i hållbar utveckling.
Personal erbjuds kompetensutveckling i hållbar utveckling varje år.

Utebildning, en del av utbildning
Skogen, ängen, bäcken och skolgården, alla är de fantastiska pedagogiska resurser. Kunskaper om, såväl som känsla för och upplevelser i, naturen ger en positiv grund för att förklara eko-logiska samband, förstå miljöfrågorna och främja hälsan.
Alla enheter ska ha tillgång till grönområden och/eller natur för rekreation och naturupplevelser som stimulerar till rörelse.
Förvaltningens detaljerade mål:

Alla skolgårdar eller närliggande område/grönområde ska användas för ute-bildning.
Varje barn/elev ska få ute-bildning under verksamhetsåret.
Varje barn/elev ska erbjudas daglig fysisk aktivitet.
Åtgärder:
Alla skolgårdar eller närliggande område/grönområde ska inventeras.
Upprustning av skolgårdarna ska budgeteras.
Naturskolan ska användas av förskolan och skolan.

Hälsofrämjande psykosocial miljö
Förskola och skola arbetar för barns/elevers välbefinnande och hälsa - pedagogiskt, kunskapsmässigt och socialt. Med ett hälsofrämjande förhållningssätt och en helhetssyn bygger vi en god psykosocial miljö.
Förvaltningens detaljerade mål:

”Bygga” stödjande miljöer, minst ett område varje år
Arbeta stressförebyggande genom att minska antalet stressfaktorer
Öka andelen barn/elever som upplever att de har inflytande och delaktighet.
Öka närvaron i skolan
Personal erbjuds kompetensutveckling i livskunskap under skolplaneperioden
Åtgärder:

Goda matvanor
Goda matvanor är en viktig förutsättning för barns och elevers lärande och välbefinnande. Måltids- och caféverksamheten är präglad av kvalitet och service och är integrerad i den övriga verksamheten. Barn och elever erbjuds en lugn måltidsmiljö som stimulerar till social samvaro.
Förvaltningens detaljerade mål:
Verka för alternativa rätter i skolan under skolplaneperioden.
Minimera utbudet av tomma kalorier
Öka andelen elever som är nöjda med måltidsmiljön
Personal erbjuds kompetensutveckling i hållbar utveckling, avseende goda matvanor, under Skolplaneperioden.
Åtgärder:

Att medel avsätts för att möjliggöra att verksamheterna kan nå de detaljerade målen.
Följa ”Ät S.M.A.R.T.”
Följa ”Riktlinjer för barnomsorgens måltider”
Följa ”Riktlinjer för skolluncher - råd, tips och mängdtabeller”
Följa ”Mål för försäljning i grundskolans cafeterior”

Hållbar utveckling i planering och strategiska beslut
All planering och alla beslut som fattas får en direkt eller indirekt påverkan på miljö och hälsa. För att främja hållbar utveckling ska miljö- och hälsoaspekter vara en naturlig del av planerings- och beslutsprocessen i nämnd, förvaltning och enhet.
Förvaltningens detaljerade mål:
Senast år 2006 tas hänsyn till hållbar utveckling i planerings- och beslutsprocessen.
Åtgärder:

Vid skrivelser/utredningar ska hållbar utveckling beaktas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hällberga skola

Kommunal grundskola årskurs F-6