MENY
Eskilstuna kommun

Elevhälsa


Elevhälsa

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”

( Skollagen § 3)

Skolans pedagoger och rektor har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje barn ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver särskilt stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola.

Utredning

Om en elev, förälder, lärare eller annan person uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå skolans mål ska rektor se till att en utredning blir gjord. Av utredningen framgår vilket stöd eleven behöver till exempel från lärare, med hjälpmedel eller från elevhälsan.

Elevhälsan kan bistå rektor med utredningen, men också med förebyggande arbete och stöd till elever, föräldrar och lärare. På varje skola finns tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare.


På Hällberga skola



Specialpedagoger/speciallärare

Carina Lundgren, speciallärare
Carina.Lundgren@eskilstuna.se
Anette Isaksson, specialpedagog

anette.isaksson@eskilstuna.se

 

Kurator

Annica Björkman

annica.bjorkman@eskilstuna.se

 

Kuratorn finns på Ärla skola: Tisdag, onsdag och fredag
Hällberga skola: Måndag och torsdag

En skolkurators uppgift är att stödja eleverna i skolan, både när de stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Jag arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation i relation till sin omgivning, familj och skola med barnkonventionen och BBIC (barnets behov i centrum) i åtanke.

Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus.

Som skolkurator är man även en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar samt personal med uppgift att stötta, stärka eller vid behov slussa vidare till rätt person eller myndighet. Det kan gälla frågor såsom skolsituationen, mobbning, utanförskap, föräldrarelationer, kompisrelationer, kärleksbekymmer, oro och mycket mer. Ingen fråga är för stor eller för liten.

Jag jobbar förebyggande, tillsammans med skolsköterskan, i mindre grupper där vi bl.a. berör ämnen som ”jaget”, självkänsla, kamratskap och (o)hälsa. Föräldrar informeras mer ingående om detta genom v-klass. Övrig tid står min dörr alltid öppen.

Som kurator har jag sträng sekretess - tystnadsplikt. Om ytterligare hjälp och stödinsatser behövs från andra myndigheter, så informeras du alltid.

Skolkuratorer har, som övrig personal som arbetar med barn, anmälningsskyldighet. Det innebär att om personal får reda på eller misstänker att "barn far illa" så görs en anmälan till Socialförvaltningen.

 

Skolsköterska

Anna Blixt Andersson
Anna.Andersson56@eskilstuna.se


Skolsköterskan finns på plats under hela onsdagen för att ta emot besök av elever och kan nås på mobiltelefon eller mail måndag - fredag.

Alla barn är olika och behöver olika lång tid för att lära och utvecklas.
Eleverna lär på olika sätt och behöver mer eller mindre stöd i sin utveckling.

Vi strävar efter att tidigt både upptäcka elevernas starka sidor och stötta i svårigheter, vilket är viktigt för både utvecklingen och självförtroendet. Vi följer elevernas utveckling bl. a. med hjälp av återkommande kartläggning.

Ett nära samarbete skola-hem är för oss en mycket viktig angelägenhet, både i utformandet av individuella utvecklingsplaner/åtgärdsprogram samt i det dagliga arbetet med barnen.

En tidig insats i skolan är viktig för elevens utveckling och självförtroende. Redan under hösten i förskoleklassen tittar vi närmare på, hur långt de har kommit i deras språkliga medvetenhet. Den är grund för kommande läs- och skrivutveckling. Språket är vårt viktigaste redskap för kunskapsinhämtande, tankar och kommunikation med andra.

Läs- och skrivsvårigheter är vårt vanligaste handikapp. En tidig insats är viktig för elevens utveckling och självförtroende. Stöd i främst matematik och svenska ges i klassen – i mindre grupp eller enskilt.

En positiv inställning till vårt arbete är en viktig förutsättning för ett gott resultat.


Trygghetsteamet

I den dagliga verksamheten arbetar vi med ett förhållningssätt utifrån en gemensam värdegrund.
På skolan finns ett trygghetsteam bestående av pedagoger som i nära samarbete med övrig personal strävar efter att det ska vara en positiv stämning bland elever och vuxna. Vi vill att alla ska känna sig trygga i sig själva och med kamraterna på skolan.

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogam som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hällberga skola

Kommunal grundskola årskurs F-6