MENY
Eskilstuna kommun

Betyg Fröslundaskolan

Resultat
Inför läsåret 2012/13 fick vi en ny skollag vilket innebar att detta var första läsåret på länge som betyg gavs redan i årskurs 6. Vårterminens betygsstatistik redovisas i menyn här invid.

Vid en jämförelse med skolor med likartad struktur ser vi att Fröslundaskolans resultat ligger klart över snittet när det gäller elever med godkända betyg i 16 ämnen. Skolans meritvärde ligger på 162. Skolans resultat visar en skillnad mellan könen, där pojkarna ligger generellt lägre än flickorna.

Analys
Vi har vid en jämförelse med andra skolor i kommunen en hög andel flerspråkiga elever och en betydande andel har dessutom relativt kort vistelsetid i Sverige. Mot den bakgrunden ser vi att undervisning och stödåtgärder har gett gott resultat och att våra elever visar på en snabb kunskapsutveckling.

Ämnen som sticker ut där vi har generellt lägre måluppfyllelse och meritvärde är framför allt de som ligger inom so- och no-blocken. En betydande andel av de elever som inte uppnår godkänd nivå har svårt att nå kunskapskraven på grund av att de inte hunnit utveckla sin ord- och begreppsförståelse fullt ut på grund av kort tid i Sverige. Idrott är ett ämne där många tidigare haft svårt att nå målen på grund av kravet på simkunnighet. Där visar betygsstatistiken att läsårets arbetat med riktade insatser har gett resultat.

Skillnaden mellan könen är svår att hitta någon tydlig förklaring till. En anledning kan vara att den årskullen på skolans som fick betyg var förhållandevis liten, vilket betyder att en liten skillnad i antal får stort procentuellt utslag.

Slutsats
Vårt arbete med riktade insatser för att eleverna ska klara kraven på simkunnighet i idrott har gett tydligt resultat. För att nå ännu högre resultat behöver vi fortsätta vår satsning och även rikta den mot de yngre årskurserna.

För att ge samtliga elever god ord- och begreppsförståelse behöver vi arbeta systematiskt med detta. Skolan kommer därför under en längre period att satsa på kompetensutveckling för all personal med inriktning mot genrepedagogik. En förstelärare kommer att tillsättas under läsårets 2012/13, med uppdrag att leda och utveckla arbetet. Vi behöver även fortsätta att förstärka med flerspråkig personal och arbetar för att anställa en specialpedagog.

Vi behöver också noggrant följa utvecklingen när det gäller skillnaden i måluppfyllelse mellan könen för att kunna identifiera anledningar till skillnaden och därmed vidta lämpliga åtgärder.

Skolans satsning på IKT som stöd och verktyg i undervisningen behöver fortsätta då vi ser att det gynnar elevernas motivation och kunskapsutveckling.
Vi behöver också anpassa och utveckla vår undervisning för att erbjuda de elever som kommit långt i sin kunskapsutveckling erbjuds extra utmaningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fröslundaskolan åk F-3
Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00

Skjulstaskolan åk 4-6

Fröslundaskolans elever i åk 4-6 går på Skjulstaskolan

Öppettider

7.30-16.30

Besöksadress

Skjulstagatan 3B

Postadress

632 29 Eskilstuna