MENY
Eskilstuna kommun

Elevhälsa


Elevhälsa

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”

(Skollagen § 3)

Skolans pedagoger och rektor har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje barn ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver särskilt stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola.

Har ditt barn skadat sig? Läs om kommunens olycksfallsförsäkring

Eskilstuna kommun har centrala stödresurser för elevhälsa

Anpassningar eller säskilt stöd

Ibland behöver en elev stöd i skolan utöver det vanliga. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

Utredning

Om en elev, förälder, lärare eller annan person uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå skolans mål och den aspassning som gjorts inte räcker,  ska rektor se till att en utredning blir gjord. Av utredningen framgår vilket stöd eleven behöver till exempel från lärare, med hjälpmedel eller från elevhälsan.

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogam som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor. 

På Edvardslundsskolan finns olika funktioner inom elevhälsan:

Specialpedagoger/speciallärare finns på vår enhet Kristallen, På deras sida kan du få mer information

Kurator
Vår kurator, Marita Lindberg, finns på skolan:
- måndag-torsdag kl 7.30-14.00 (onsdagar till 16.00)

Läs mer om kuratorns roll på skolan.

Psykolog på Torshälla skolor
Maria Carlsson
Läs mer om psykologens roll här

Skolsköterskan Britt Algotsson Pössl arbetar med bland annat hälsoundersökningar och vaccinationer.
Britt finns på skolan 7:45-16:15

Här kan du läsa mer om skolsköterskans arbete

Trygghetsarbete
Likabahandlingsgruppen huvuduppgift är att främja en god och trygg miljö på skolan. Detta görs främst via värdegrundsdiskussioner i klassrummen och temaarbeten

Antimobbningsgruppen har  till uppgift att stödja personalen i arbtetet när elever kränkts eller om några elever mobbas. i de fallen börjar två av gruppens medlemmar att arbeta efter utarbetad behandlingsmall enligt ”Torshälla skolors modell”.

Trygghetsarbetet leds av skolledningen: Bo Söderberg och Susanne Maxe

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Edvardslundsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6