MENY
Eskilstuna kommun

Stadgar

2015-09-16 
rev vid årsmöte

STADGAR för

Föräldraföreningen för
Gamla Stadens Musikklasser.

§1

Föreningens namn är Föräldraföreningen för Gamla Stadens Musikklasser.

§2

Föreningens ändamål är att i samarbete med rektorer, lärare och elever i Gamla Stadens Musikklasser med olika insatser stödja dessas verksamhet.

§3

Till medlemskap i föreningen är berättigad envar vårdnadshavare av barn, som är elev i någon av musikklasserna åk 4–9, samt envar fysisk eller juridisk person som med sitt medlemskap vill stödja föreningens verksamhet.

§4

Avgift för medlemskap i föreningen fastställes av årsmötet och skall vara erlagd före utgången av oktober månad.

§5

Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

§6

Ordinarie årsmöte skall hållas före september månads utgång.
Beslut vid årsmöte får, utöver vad som framgår av föredragningslistan (§9), endast fattas i ärenden, som anmälts till densamma. Detta innebär, att övriga frågor, för vilka beslut önskas, skall ha föranmälts till styrelsen, vilket sker genom skriftlig anmälan senast en (1) vecka före årsmötet. Årsmötet har rätt att fatta beslut med det antal medlemmar, som efter
stadgeenlig kallelse, är närvarande.

§7

Medlemmarna skall kallas till årsmöte minst två (2) veckor, innan årsmötet skall äga rum.

 §8

Styrelsen skall senast under pågående årsmöte till medlemmarna presentera:

 • föredragningslista för mötet,
 • handlingar rörande verksamhetsberättelse och årsredovisning,
 • revisorernas förslag till revisionsberättelse,
 • förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande året,
 • förteckning över till årsmötet inkomna förslag och motioner med styrelsens förslag till beslut samt
 • valberedningens förslag till styrelsemedlemmar och förtroendevalda för det kommande verksamhetsåret.

§9

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande, sekreterare och justeringsledamöter för årsmötet
 • Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • Upprättande av närvarolista för årsmötet
 • Godkännande av dagordning för årsmötet
 • Föredragning och behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av förslag och motioner, inkomna i enlighet med §6
 • Val av ordförande för en mandatperiod om ett (1) år
 • Val av vice ordförande för en mandatperiod om ett (1) år

10.  Alla föräldrar som är valda som representanter blir valda styrelseledamöter för en mandatperiod om ett (1) år

11.  Val av en (1) revisorer och en (1) revisorssuppleant för kommande räkenskapsår

12.  Val av två (2) ledamöter av valberedningen, varav en(1) skall vara sammankallande

13.  Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret

14.  Presentation av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

15.  Presentation av budget för det kommande verksamhetsåret

16.  Övriga, icke beslutsunderställda, ärenden

2015-09-15
rev vid årsmöte

§10

Valbara till styrelse- och förtroendeuppdrag är samtliga betalande medlemmar. Dock är redan valda styrelseledamöter icke valbara till valberedning eller revisionsuppdrag.

§11

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och resterande föräldrarepresentanter är ordinarie ledamöter och ska vara representativa för samtliga årskurser.

Styrelsen fördelar sedan inom sig arbetsuppgifter och väljer sekreterare och kassör.
Kallelse till styrelsesammanträde skall ske senast sju (7) dagar före sammanträdesdag. Beslut kan fattas, när samtliga styrelseledamöter och suppleanter är kallade, och när minst hälften av antalet ordinarie ledamöter eller deras ersättare är närvarande. Styrelsefrågor avgörs med enkel majoritet, varvid ordförande vid lika röstetal har utslagsröst.

§12

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§13

Föreningens räkenskapsår löper fr o m 1 juli t o m 30 juni. Styrelsen skall senast den 1 september efter avslutat räkenskapsår till revisorerna ha överlämnat uppgift om föreningens ekonomiska status samt för revisionen nödvändiga handlingar, såsom protokoll, verifikat m m, Revisorerna skall senast tio (10) dagar före utlyst årsmöte för styrelsens räkning tillhandahålla revisionsberättelse med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet.

§14

För antagning eller ändring av dessa stadgar fordras kvalificerad (2/3) majoritet av röstetalet vid ordinarie årsmöte.

§15

För upplösning av föreningen fordras kvalificerad (2/3) majoritet av röstetalet vid ordinarie årsmöte.

§16

Vid upplösningen av föreningen skall eventuella tillgångar tillfalla Gamla Stadens Musikklassers verksamhet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Maria Steen
Maria Steen

Musikledare