MENY
Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsa

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”

( Skollagen § 3)

Skolans pedagoger och rektor har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje barn ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver särskilt stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola.

Utredning

Om en elev, förälder, lärare eller annan person uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå skolans mål ska rektor se till att en utredning blir gjord. Av utredningen framgår vilket stöd eleven behöver till exempel från lärare, med hjälpmedel eller från elevhälsan.

Elevhälsan kan bistå rektor med utredningen, men också med förebyggande arbete och stöd till elever, föräldrar och lärare. På varje skola finns tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare.

Har ditt barn skadat sig? Läs om kommunens olycksfallsförsäkring.

Eskilstuna kommun har centrala stödresurser för elevhälsa 


På Djurgårdsskolan

Specialpedagoger/speciallärare på Djurgårdsskolan är

 • Lotta Dahlström,   specialpedagog 016-710 4843
 • Jenny Nygren,    specialllärare 016-710 4843
 • Birgitta Jansson, specialpedagog, 016-710 2570
 • Jonas Enavall Specialpedagog 073-9500026,
 • Per Gustavsson, Specialpedagog 073-9500026,
 • Anette Lindén speciallärare, 073-9500026,
 • (vakant) specialpedagog Pilen

Så här arbetar specialpedagogerna på Djurgårdsskolan

Skolkurator

 • Kurator på Djurgårdsskolan är Mathilde Hindsjö tel 070-089 31 65

Skolpsykolog.....

Skolläkare 

 • Liana Maniala är den skolläkare som är knuten till Djurgårdsskolan. Kontakt till henne går via skolsköterskorna

Skolsköterskor

 • Evin Balkros Tel 016-710 1645.
  Evin ansvarar för:
  FSK Staren, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 5B, 6A, 
  7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 9A, 9C, Pilen A, D och E, Tåget.

 • Therese Nielsen  tel 016-710 1567.
  Therese ansvarar för:
  FSK Duvan, 1B, 2B, 3B, 4B, M4, M5, 6B,  M6,
  M7 ,7C, M8, 8D, 8E,  M9, 9B, Pilen C och F, Tåget.

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen är uppdelad i två delar  varav den ena arbetar med kamratstödjarmöten, utbildning mm. Den andra delen sitter i samtal med eleverna vid mobbningsärenden

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogam som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Lotta Dahlström
Lotta Dahlström

Specialpedagog

Jenny Nygren
Jenny Nygren

Speciallärare

Birgitta Jansson
Birgitta Jansson

Specialpedagog

Anette Lindén
Anette Lindén

Speciallärare