MENY
Eskilstuna kommun

Tema Vår skola

                         Hur når vi goda resultat i vardagen?


 

TEMA: VÅR SKOLA


Bakgrund:
En helt ny värld möter barnen som börjar skolan och vi vet hur viktig en bra start och inskolning är. Förskoleklassen är den bro som ska se till att förskolan och skolan kan mötas på ett positivt sätt och att våra läroplaner knyts ihop till en röd tråd i barnens livslånga lärande.
När vi kvalitetssäkrar vår verksamhet används ofta enkäter för både personal och föräldrar vilket kan vara ett bra sätt att få reda på synpunkter. Vi tror dock att det finns bättre sätt när det gäller de yngre barnen. Vi vill genom ett temaarbete fördjupa oss i barnens upplevelse av vår skola och därigenom kunna möta upp förskoleklasselever på bästa sätt och förbereda dem för den fortsatta skolgången.

Syfte:
• Skapa mjuka övergångar mellan förskola och skola.
• Att ge barnen mer insyn och kunskap om sin skola så de kan bli mer delaktiga och trygga i skolans värld.
• Integrera svenska, matematik och skapande i vårt temaarbete.
Syftes förankring i läroplanen återfinns i följande mål:
1. Skolans värdegrund och uppdrag.
    2.2 Kunskaper.
    2.3 Elevernas ansvar och inflytande.
    2.5 Övergång och samverkan.   
                                                                                                                                                                                                                                 Metod och genomförandet:
Planeringen av vårt temaarbete började redan i våras. I slutet av vårterminen 2011 påbörjade vi inskolningen av blivande sexåringar till förskoleklassen. Vi hälsade på barnen i förskolan där vi b la samtalade med barnen om förväntningarna inför skolstarten. Vid besöket samtalade vi även med personal på förskolan. Därefter fick barnen komma till skolan under fyra förmiddagar för att bekanta sig med oss, blivande klasskamrater och skolans miljö. Föräldramöte och inskolningssamtal tillsammans med barn, föräldrar och pedagoger genomfördes också innan skolstart.
Temaarbetet fördjupades under hösten. Vi intervjuade och samtalade med barnen i smågrupper. Frågorna vi ställde var:    
1. Hur trivs du i skolan?
2. Vad är skillnaden mellan förskola och skola?
3. Vad tror ni man får göra när man börjar i åk 1?
Vi besökte skolans expedition där barnen fick träffa vår skoladministratör och våra rektorer. Vi hälsade också på hos våra slöjdlärare och idrottslärare som berättade om sina ämnen.
En representant från elevrådet kom och berättade hur eleverna kan vara delaktiga i de beslut som fattas på vår skola.
Vi har också gått igenom tillsammans med barnen skolans ordningsregler och antimobbingplan.
Vi tittade närmare på skolans utemiljö. Vi räknade byggnader, gungor basketkorgar, papperskorgar mm, och gjorde diagram över detta. Vi mätte vår fotbollsplan och avbildade i lera vår staty som står på skolan. Vi byggde också en gemensam modell av vår skola och skolgård tillsammans.
I arbetet med sammansatta ord hittade vi många skolord som t ex skolväska, skolgård, skolbänk mm. Under resans gång har vi även läst olika berättelser som handlar om skolan.
Efter varje vecka gick vi gemensamt igenom vad vi arbetat med och förde in det i vår loggbok.
Vi pedagoger har under denna tid även fördjupat oss i förskolans läroplan.
Vi, barn och pedagoger, avslutar denna del av vårt arbete med en utställning om vårt tema för alla föräldrar.

Resultat och analys:
Att få vara med och se skolans alla delar ur en sexårings perspektiv har varit nyttigt för oss som pedagoger. Skolan är så mycket mer än vår ”lilla klass”.
Har vi tagit det som självklart att barnen av egen kraft ska tillägna sig kunskap om vår skola och ”växa” in i rollen från barn på förskola till elev i skolan? Vad är viktigt att känna till när man går i förskoleklass? Detta är några av frågorna som vi måste fortsätta att diskutera ute i arbetslagen.
Vi kan se att både förskolans och skolans läroplaner är tydliga och har en samsyn när det gäller övergång och samverkan.
Inskolningsarbetet från förskolan till förskoleklass har betytt mycket för en trygg skolstart. Det blev en mjuk övergång och vi upplevde att gruppen snabbt fick en vikänsla och ett förtroende för oss pedagoger.
Barnens besök i skolans olika verksamheter har präglats av spänning och förväntan. Omedelbar respons av detta blev många positiva möten med andra vuxna på skolan, man kunde namnen och vågade hälsa och ta kontakt.
Häftigt och fettbra var några av kommentarerna när barnen fick reda på att eleverna fick vara med och bestämma genom elevrådet. Några var förvånade, några skeptiska – bestämde inte rektorn allt?
Av svaren på intervjuerna framgick det att barnen trivdes på vår skola och att man hade fått många nya kompisar. Barnen såg en skillnad på förskola och skola. Skillnader som de flesta uppgav var att i skolan hade man böcker och jobbade och i förskolan fick man leka. Många såg också en skillnad på utemiljön – på skolan finns det fotbollsplan och kompisgunga men inga grindar, på förskolan finns det cyklar. Svaren på vad man får göra i åk 1 handlade nästan uteslutande om att läsa, skriva och räkna.
Det föll sig väldigt naturligt att integrera övriga ämnen i vårt temaarbete. Praktisk matte på skolgården blev otroligt uppskattat och vilken språkstimulans vi har fått genom alla dessa samtal i våra grupparbeten.
Det skapande arbetet har gått hand i hand med våra fältstudier: Lyssna på instruktionen, ut och undersök, återskapa upplevelsen med hjälp av lera, färg och återvunnet material. Det färdiga ”verken” blev en bekräftelse på allt arbete, en visuell loggbok.
Vår upplevelse av att tryggheten och delaktigheten har ökat grundar sig på: observationer vid grupparbeten, samtalen med barnen, iakttagelser av barnens lek på skolgården och barnens möten med andra elever och vuxna på skolan.
Mycket av det arbete som vi har gjort tillsammans med denna grupp vill vi att även kommande grupper ska få uppleva. En medveten inskolningsplan med tid för att lära känna vår skola ska vara en självklar del av vår verksamhet.

Anette Stavehaug och Lena Janeling
Förskoleklass Björken, Björktorpsskolan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6