MENY
Eskilstuna kommun

Kurator

Kurator på Björktorpsskolan är Sara Pettersson

Kuratorn har socialt arbete som huvudarbetsuppgift och ska utföra ett yrkesmässigt socialt arbete på skolan. Med sina tvärvetenskapliga kunskaper kan kuratorn se till helheten i skolans värld, dvs. hur organisatoriska, samhällsekonomiska, sociala och psykologiska faktorer påverkar individer och grupper.

Skolkuratorn arbetar på tre nivåer:
• Individnivå
  - socialt stöd- och behandlingssamtal med enskilda elever
    och familjer
  - krishantering

• Gruppnivå
  - arbete med elever i grupper och klasser
  - handledning och konsultation till skolpersonal
  - krishantering

• Organisationsnivå
  - organisationsutveckling och förändringsarbete, förebyggande arbete, samarbete 
    med andra myndigheter, deltagande i undervisningen
  - krishantering

Med skolkuratorn kan du som elev prata om allt som känns viktigt för dig och som du funderar över, ex.
  - om skolsituationen
  - mål och motivation
  - kamratrelationer
  - föräldrarelationer
  - kärleksrelationer
  - oro, ängslan, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter,
    koncentrationssvårigheter
  - droger
  - utanförskap och likabehandling

Kontakt med skolkuratorn
Du är som elev på skolan välkommen att ta direkt kontakt med oss för att boka tid. Det går även bra att ringa. Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartner är välkomna att ta kontakt via telefon eller mail.
 
Tystnadsplikt
Skolkuratorn har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att kuratorn inte får föra vidare vad som i samtal framkommit om en elevs personliga förhållanden.

Anmälningsplikt
Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn och ungdomar, anmälningsplikt gentemot socialtjänsten när det gäller barn och ungdomar som behöver skydd eller misstänks fara illa. I sådana situationer bryts tystnadsplikten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6