MENY
Eskilstuna kommun

Verksamhetens innehåll och mål

Värdegrund och förhållningssätt

Vår verksamhet utgår från Läroplanen, Lgr 11länk till annan webbplats . Den ska vara stimulerande och rolig.

Barnens egen lek och skapande ska få stort utrymme. Verksamhet ska bidra till att skapa självständiga och trygga barn, med en god social kompetens.
Personalens förhållningssätt ska vara demokratiskt, kärleksfullt och uppmuntrande så att barnen vågar ta egna initiativ. Barnens tankar och åsikter är betydelsefulla.
Personalen ska ta till vara elevens nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära samt medverka till att de utvecklar sin egen identitet och självkänsla.

barn

Pedagogerna ska arbeta för att barnen utvecklar sin förmåga att samspela och visa god kamratskap samt skapa vi/gruppkänsla. Verksamheten ska stimulera både pojkars och flickors intresse, verka för jämställdhet,jämlikhet och inspirera till nya upptäckter.
Fritidshemmet ska inbjuda till en öppen kontakt mellan hem och fritidshem. En tydlig och inbjudande kommunikation med föräldrar är viktig för oss. Föräldrar ska alltid känna sig välkomna att komma med synpunkter, förslag och kritik samt besöka och delta i verksamheten.

Med vår pedagogiska verksamhet vill vi uppnå

Demokrati, delaktighet och inflytande

Personalen tar tillvara barnens idéer och åsikter om verksamhetens innehåll. Detta gör vi bl.a. genom att genomföra regelbundna storsamlingar och intervjua/samtala med varje barn enskilt eller i grupp för att åskådliggöra synpunkter och idéer.

barn


Trygghet, gemenskap och trivsel

Genom att:

 *  Skapa en så lustfylld och tillåtande miljö som möjligt där barnen ofta får välja aktiviteter eller lekar samt umgås och samtala med kamrater och personal.

*Arbeta aktivt med konflikthantering. När konflikter uppstår medlar pedagogerna opartiskt om barnen inte själva kan lösa dem. Personalen hjälper barnet med att träna konflikthantering genom att synliggöra den andre partens perspektiv och hitta lösningar ut ur konflikten. 

barn

* Genom rika tillfällen till lek, både fri och regelstyrd, utvecklar barnen sin fantasi, sin empati samt förmåga att samarbeta och hitta gemensamma lösningar. Vi vuxna finns närvarande för att vid behov hjälpa till att skapa gemensamma regler. Personalen tar tillvara på möjligheter till samtal med barnen.

*  Varje barn blir uppmärksammat varje dag.

*  Ha tydliga regler och dagliga rutiner.

 *  Arbeta för en bra kommunikation med föräldrar både i dagliga kontakten och vid andra möten. Föräldrar ska känna sig välkomna till oss.

Förebyggande arbete, miljö och hälsa

barn

genom att:

*  Ge barnen positiva upplevelser av att vara ute och att röra på sig genom regelbunden rolig utevistelse. 

*  Göra barnen delaktiga i sopsortering och återvinning.

*  Genom att erbjuda hälsosamma och balanserade måltider

barn

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Genom att :

 *   Vi arbetar aktivt utifrån ett mångfaldsperspektiv för att utveckla och belysa tolerans och solidaritet mellan människor.

*  Behandla pojkar och flickor lika.Vi är uppmärksamma på att de ska få lika stort utrymme i t.ex. samlingar och leksituationer.

*  Ha utklädningskläder som stimulerar både pojkar och flickor till rollekar. Vi erbjuder samma aktiviteter till pojkar och flickor.

Kreativa barn

*  Uppmuntra barnens kreativitet genom att på olika sätt stimulera barnens lek och skapande både ute och inne och genom att ha olika material tillgängligt för att sätta fart på fantasin. Genom att på många olika sätt ge utrymme för barnens egna initiativ och val (anpassat efter barnens ålder) och uppmuntra dem att våga prova nya saker, vill vi medverka till att barnen utvecklas i sin kreativa förmåga.

barn

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9