MENY
Eskilstuna kommun

Fritidshemmet Svanen

händer

Om svanens fritids:

På fritidshemmet finns det ca 45 barn från förskoleklass till åk 2. Verksamheten har öppet kl. 06.30-18.00.

Personal:

Skriv tabellbeskrivning här

Git Nygård

Git.Nygards@eskilstuna.se


Merja Isokääntä

merja.isokaanta@eskilstuna.se


Viktoria Brokvist

viktoria.brokvist@eskilstuna.se


Mohammed Hassan

mohammad.hassan@eskilstuna.se


Sussie Bork

susanne.bork@eskilstuna.se


 

barn

Fritidshemmets verksamhet:

Vi arbetar aktivt med barnens sociala kompetens under hela dagen. I fritidshemsverksamheten lär sig barnen demokratiskt tänkande, ansvar, inflytande, jämlikhet, jämställdhet, och trygghet. I samspel med andra utvecklas barnens självkänsla och identitet.
Personalen ger tydliga ramar, där barnen tränar sig i att respektera olikheter och demokrati.
När konflikter uppstår medlar pedagogerna opartiskt om barnen inte själva kan lösa dem. Personalen hjälper barnet med att träna konflikthantering genom att synliggöra den andre partens perspektiv och hitta lösningar ut ur konflikten. Barnen är delaktiga och har det inflytandet som är anpassad till deras mognadsnivå. Personalen uppmuntrar dem att vara delaktiga genom att ta tillvara deras nyfikenhet och initiativ.
Genom att barnen känner inflytande över t.ex. upprättande av regler, förslag på inköp, planering av aktiviteter och utflykter ökar deras delaktighet i fritids verksamhet. 
Vi strävar efter jämställdhet. Detta gör vi bl.a. genom att behandla pojkar och flickor lika. Vi är uppmärksamma på att de ska få lika stort utrymme i t.ex. samlingar och leksituationer. Vi erbjuder samma aktiviteter till pojkar och flickor.

barn

 
Vi erbjuder många olika aktiviteter och stimulerande lekmiljöer och material.  I leken tränas bl.a. fantasin, samspel, kommunikation, social kompetens och motorik. Inomhus har barnen möjligheter till bl.a. skapande verksamhet. Vi har ett fint målarrum som erbjuder många inspirerande material. Våra lokaler inbjuder till många olika sorters lekar och aktiviteter. Vi har bl.a. konstruktionshörna, hemvrå, målarrum, läshörna, sy-skåp, spel/pussel-möjligheter samt en innergård för utelek. Vi erbjuder också s.k. Leklådor för olika rollekar så som t.ex. restauranglåda, frisörlåda, sjukhuslåda, snickarlåda m.m.


barn


Styrda aktiviteter är till exempel samlingar, gemensam högläsning och styrda lekar.
Skolgården ger möjlighet till olika aktiviteter utomhus beroende på årstid. Vi har ett stort förråd med uteleksaker och motorikträningsredskap som används flitigt när barnen är ute på skolgården under fritidstid.

Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbete och språkutveckling bl.a. genom lek, musik, rörelse och skapande aktiviteter utifrån läroplanen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9