MENY
Eskilstuna kommun

Elevhälsa

På den här sidan hittar du länkar till de olika resurser som finns samlade centralt inom Eskilstunas kommunala elevhälsa. Ibland kan elever och föräldrar vända sig direkt till stödresurserna, ibland tas kontakten via skolan.

Ungdomsmottagningen

Vänder sig främst till ungdomar mellan 13 och 20 år som har frågor kring sex och samlevnad.

Elevhälsans medicinska insats

Här finns bland annat skolläkare

Pedagogiskt centrum

I särskilda undervisningsgrupper går elever som har sociala och emotionella svårigheter och/eller har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Inom Pedagogiskt centrum inryms även verksamheter som arbetar stödjande gentemot den kommunala grundskolan för elever med oroande frånvaro eller för elever som har ett påtagligt behov av komplexa insatser.

Sjukhusundervisningen

Sjukhusundervisningen är till för grundskole- och gymnasieelever, som är inlagda/inskrivna på sjukhus.

Skoldatateket

På Skoldatateket kan du se och lära dig dataprogram, appar och andra lärverktyg som ökar förutsättningarna för elevers lärande i skolan.

Stöd och service/LSSöppnas i nytt fönster

Stöd och service är den enhet som verkställer stödinsatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Special-/talpedagoger

Pedagoger i kommunens grund- och gymnasieskolor har tillgång till specialpedagoger med inriktning kommunikation, språk och tal; special-/talpedagoger.

Elevhälsa

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.” ( Skollagen § 3)

Skolans pedagoger har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje barn ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan barn och elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver extra stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola.  

Via elevhälsan har skolan och eleverna tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare. Även annan kompetens kan finnas på den enskilda skolan. På varje skolas hemsida finns information om hur elevhälsan är organiserad.

Utredning

Om en elev, förälder, lärare eller annan person uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå skolans mål ska rektor se till att en utredning blir gjord. Av utredningen framgår vilket stöd eleven behöver till exempel från lärare, med hjälpmedel eller från elevhälsan.  

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskilt undervisningsgrupp eller att någon ges i uppdrag att ge stöd. Då krävs ett åtgärdsprogam som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.    

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla