MENY
Eskilstuna kommun

Skolan ur ett ekologiskt perspektiv

Tegelviken är byggt utifrån ett ekologiskt synsätt, vilket bl.a. innebär att det finns en stimulerande utemiljö där skolträdgård, lekplats och komposter samsas om platsen. Där inventarierna i skolan är miljövänliga. Att värmen hämtas från en egen panncentral. Energin kommer från pellets och flis. En oljepanna finns som reservpanna och för att klara toppbelastningarna kalla vinterdagar. På sommartid värms tappvarmvattnet med en solfångare.  

Material
Val av byggnadsmaterial har skett med utgångspunkt från kravet att materialen skulle vara hållbara och i största möjliga mån bestå av förnyelsebara och/eller rikligt förekommande ämnen. Därefter har målsättningen varit att beakta energiåtgången vid tillverkning och transport.  

Elektricitet
För att begränsa användningen av den elektriska belysningen tas dagsljuset tillvara med hjälp av stora fönster och taklanterniner. Stora taksprång på solbelysta fasader förhindrar onödig värmebelastning. Belysningen i klassrum och grupprum har närvaroindikering, som automatisktsläcker belysningen när rummet varit tomt i fem minuter.  

Ventilation
Tegelvikens hela anläggning ventileras genom självdrag, med undantag för trä- och metallslöjdsalen och produktionsköket. Tilluft tas in via intagshuvar på skolgården och i ett kulvertsystem under huset. Undervisningslokalerna har stor rymd med hög takhöjd i den inre delen. Frånluften leds via spjällreglerade frånluftshuvar på yttertaket.  

”Svartvattnet”
”Svartvattnet” från toaletterna renas med en ny teknik. Tekniken innebär att avloppet från vakuumtoaletterna och rester från produktionsköket sugs till en tank. En lokal lantbrukare hämtar tankinnehållet, blandar med gödsel från gården och får fram gödning som sprids på åkern. Vakuumtoaletterna förbrukar ca en tiondel så mycket vatten som en normal vattentoalett.  

”Gråvattnet”
”Gråvattnet” från duschar, handfat och regnvatten leds till en rotzon där den första reningen sker och leds sedan vidare till ett par reningsdammar på skolområdet, för att sedan rinna ut i ett befintligt dike. Vidar genom en våtmark för en sista rening, innan vattnet rinner ut i Mälaren.  

Avfall
Avfall källsorteras och tas omhand vid en ”miljöstation” vid lastgården med behållare för olika fraktioner. I elevernas olika hemvister finns små komposter för hemvistens behov. Kompostering sker även i skolträdgården.   

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tegelviken

Kommunal grundskola årskurs F-9