MENY
Eskilstuna kommun

Elevhälsa


Elevhälsa

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”

( Skollagen § 3)

Skolans pedagoger och rektor har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje barn ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver särskilt stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola.

Utredning

Om en elev, förälder, lärare eller annan person uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå skolans mål ska rektor se till att en utredning blir gjord. Av utredningen framgår vilket stöd eleven behöver till exempel från lärare, med hjälpmedel eller från elevhälsan.

Elevhälsan kan bistå rektor med utredningen, men också med förebyggande arbete och stöd till elever, föräldrar och lärare. På varje skola finns tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare.

Har ditt barn skadat sig? Läs om kommunens olycksfallsförsäkring

Eskilstuna kommun har också centrala stödresurser för elevhälsa

På Gillbergaskolan

Specialpedagog

Skriv tabellbeskrivning här

Nathalie Englund Carlström

nathalie.carlstrom@eskilstuna.se

Telefon: 070-874 79 16


Vår specialpedagog, Nathalie, har ett särskilt ansvar för de barn som behöver extra stöd i sin utveckling. En del barn får individuell hjälp medan andra får stöd i liten grupp. Stödet kan ges under en kortare eller längre period beroende på behovet. Specialpedagogen har ett nära samarbete med mentorerna och anpassar även stödet i klassrummet vid behov. För de barn som behöver extra stöd gör barn, förälrar och personal ett åtgärdsprogram för hur man ska arbeta.

Ibland behöver lärare i sin tur hjälp av specialister inom olika områden. Då har Eskilstuna kommun ett antal gemensamma resurser som stöd till lärare eller skolor. Läs mer om dessa gemensamma stöd under elevhälsa

Kurator på Gillberga är Maria Dahlqvist maria.dahlqvist@eskilstuna.se
016-710 47 88,  sms 070-086 61 80
Finns på onsdagar samt udda veckor på måndagar på Gillberga.

Psykolog på Gillberga, tjänsten är under rekrytering.

Skolsköterskan Malin Mejenqvist arbetar med bland annat hälsoundersökningar och vaccinationer.Skolsköterskan träffas på telefon 016-710 42 35 och på skolan.
Finns på skolan varje måndag samt var fjärde onsdag.

Talpedagog är Lena Gustafson, 016-710 23 50.

Trygghet/antimobbninggrupper

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogam som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gillberga skola

Kommunal grundskola årskurs F-6