MENY
Eskilstuna kommun

Pilen - grundsärskolan

Pilen_1

Arbetslaget Pilen på Djurgårdsskolan har sammanlagt fyra klasser med 32 elever från årskurs 1-9. Eleverna har olika grad av funktionshinder, därför arbetar vi i små grupper. I varje klass finns en pedagog och minst en assistent.
Vi har också tillgång till talpedagog, extra specialundervisning, syn och hörsellärare. I de praktiska ämnena slöjd, hemkunskap och musik undervisar lärare från grundskolan som ett led i integreringen.

Klasserna:

Pilen A
Pilen C
Pilen D
Pilen E
Pilen F

FRITIDSHEM/FÖRLÄNGD SKOLBARNSOMSORG
Hajen är fritidshemmet för elever upp till 13 års ålder och förlängd skolbarnsomsorg för de äldre eleverna. Klicka här för att komma till Hajen.

ARBETSMETODER
I särskolan finns en strävan att varje elev ska bli sedd och bekräftad på ett positivt sätt varje dag. Vår övergripande målsättning är att stödja eleven till en allsidig utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt, därför har alla elever en individuell utvecklingsplan.

SKOLSKJUTSAR
Eftersom upptagningsområdet är stort erbjuds de flesta av våra elever skolskjuts. De elever som klarar att åka lokalbussen på egen hand till skolan uppmuntras och tränas att göra detta.

ELEVINFLYTANDE
I varje klass finns det klassråd, här kan man ta upp saker som rör den egna klassen. Frågor som berör fler klasser eller hela skolan kan anmälas till elevrådet, som består av två representanter från varje klass.

FÖRÄLDRAINFLYTANDE
Vi välkomnar besök i verksamheten under en hel eller del av dag.
Alla klasser har ett föräldramöte varje termin.
Eleven har tillsammans med målsman ett utvecklingssamtal varje termin. Vid utvecklingssamtalet formulerar lärare och fritidspersonal tillsammans med elev och förälder elevens utvecklingsplan.
Tre gånger per år samlas skolrådet. Varje stadium har valt representanter hit. Skolrådet diskuterar både aktuella och långsiktiga frågor. Det är ett forum för diskussion mellan föräldrar, skolledning och personal.

  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Djurgårdsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9 plus särskola