MENY
Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsa

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.” (Skollagen § 3)

Skolans pedagoger och rektor har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje barn ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver särskilt stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola

Utredning
Om en elev, förälder, lärare eller annan person uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå skolans mål ska rektor se till att en utredning blir gjord. Av utredningen framgår vilket stöd eleven behöver till exempel från lärare, med hjälpmedel eller från elevhälsan

Åtgärdsprogram
Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogam som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor

Elevhälsan kan bistå rektor med utredningen, men också med förebyggande arbete och stöd till elever, föräldrar och lärare. På varje skola finns tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare

Eskilstuna kommun har centrala stödresurser för elevvård

Har ditt barn skadat sig? Läs om kommunens olycksfallsförsäkring 

Skolsköterska på Årbyskolan är
Afsaneh Bahrami, afsaneh.bahrami@eskilstuna.se, 016-710 48 22
Eblin Dag, eblin.dag@eskilstuna,se 016-710 80 34
Malin Mejenqvist malin.mejenqvist1@eskilstuna.se

Kurator på Årbyskolan är
Jenny Lindroos, jenny.lindroos@eskilstuna.se, 016-710 13 89 

Kurator på Grundsärskolan Årbyskolan och Djurgårdsskolan är
Ewa Eriksson, ewa.eriksson3@eskisltuna.se, 016-710 80 48

Speciallärarna på Årbyskolan är
Helena Lyckström, helena.lyckstrom@eskilstuna.se
Helena Hultman, helena.hultman@eskilstuna.se

Specialpedagoger på Årbyskolan är
Britt-Marie Edlund Eilebro, britt-marie.eilebro@eskilstuna.se
Mari Wickström, mari.wickstrom@eskilstuna.selänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9