MENY
Eskilstuna kommun

Barn, elev och föräldraenkäter

För att få veta vad barn, elever och föräldrar tycker om kommunens förskolor och skolor genomför kommunen en enkätundersökning varje år. Vårdnadshavare med barn i förskola och barn i årskurs 1-9 ges möjlighet att svara på enkäten. Elever i nämnda årskurser får besvara enkäten på skoltid.

De allmänna frågorna utvärderas enligt en fyrgradig skala där fyra är högst och ett är lägst. Frågorna om hur nöjda barn och föräldrar är utvärderas enligt en tiogradig skala där tio är högst och ett är lägst.

Resultatet ger ett bra underlag till hur vi kan fortsätta att förbättra och utveckla förskola och skola.

År 2016 var det första året som enkäterna genomfördes digitalt

Enkätresultat 2016

På grund av en allt för låg svarsfrekvens som inte gett statistiskt säkerställda värden kan vi inte presentera något resultat för 2016 års enkäter för förskolan. De svar kommunen fått in är för få för att kunna redovisa en rättvis bild av verksamheterna. En analys kommer genomföras för att se över vilka åtgärder som behövs för att öka svarsfrekvensen till 2017 års enkät.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Barn- och utbildningsnämnden
Postadress

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Kontakt

barn-utbildningsnamnden@eskilstuna.se

Rona MacDonald
Utredare