MENY
Eskilstuna kommun

Pedagogiska idén

Pedagogisk idé och vision för förskolan:

"Vi är modiga och utmanar

Vi välkomnar olikheter och idéer

Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära"

"Förskolan är det första steget i ett sammanhållet utbildningssystem. Det pedagogiska arbetet i förskolan skall utgå från att varje barn arbetar med att erövra omvärlden. Detta arbete skall leda och stödjas i riktning mot de mål läroplanen anger.” (Lärandets grogrund)

I Läroplan för Förskolan, Lpfö 98, står det ”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet.”

Förskolan är en plats för lärande och ett komplement till hemmet för barnet. Den är också en arbetsplats för pedagoger. Förskolan är en mötesplats där man lyssnar på varandra och ger varandra tid, där barnens åsikter tas på allvar. Miljön skall utformas så att möten blir möjliga.

Barn- och kunskapssyn

Varje barn är unikt och kompetent. Vilket innebär att pedagogen ser barnet som resursrikt och har tilltro till barnets förmåga. Barnet är nyfiken på sin omvärld och lär hela tiden både inne och ute. Leken har en central betydelse för barns lärande. Det är genom leken barnen utforskar sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra. Genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt och intellektuellt. Barn skall ha inflytande över sin vistelse i förskolan. Förskolan ska vara en plats där barn får möjligheter att lära sig föra samtal där olika uppfattningar och värden kan brytas mot varandra och där de demokratiska värdena förankras. Pedagogerna skall möta varje barn utifrån barnets individuella behov. Barnet skall hela tiden vara i centrum.

Pedagogens roll

Hela förskolan bildar ett gemensamt arbetslag. Ur det stora arbetslaget bildas mindre arbetslag som består av 4-5 pedagoger. Varje pedagog ansvarar för och arbetar enskilt eller tillsammans med någon annan pedagog med en mindre grupp barn under större del av dagen. Barngruppens behov och sammansättning styr gruppens storlek och innehåll i verksamheten och varje pedagog skall vara flexibel och kunna arbeta med barn i alla åldrar. Pedagogens roll är att ansvara för att ställa frågor till barnet, fungera som handledare till barnets eget kunskapsskapande. Pedagogen ska tolka, analysera, ge stimulans, förstå, samspela, ge stöd och utmaningar, se varje barn, engagera sig i samspelet både med det enskilda barnet och gruppen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Odlarens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00