MENY
Eskilstuna kommun

Smaragden

På Smaragden arbetar 4 pedagoger med barn som är mellan 1-4/5 år.

Vi kommer under höstterminen 2018 att ha 28 barn inskrivna på hemvisten.

Vi delar in barnen i två fasta grupper under större delen av dagen. Vi har valt gruppindelning för att skapar lugn och ro och ge goda förutsättningar för att kunna stimulera och utmana barnens lärprocesser men även för att mindre grupper skapar en lugnare miljö för barnen och ger rika möjligheter till ett fördjupat lärande.

Alla barn har rätt till och ska få möjlighet att utveckla språket, matematiken samt arbeta med värdegrunden, naturvetenskapen och de estetiska uttrycksformerna såsom drama, bild och rörelse med mera. Vi arbetar utifrån målen i läroplanen (Lpfö 98/16) vilken ger oss stöd och anger inriktningen på vårt arbete.

Vad vi kommer att jobba med under läsåret styrs av barnen, deras intressen och behov visar vägen för oss pedagoger. ”Skogen” kommer dock att vara ett fast tema som vi på Odlarens Förskolan kommer att jobba med under hösten/våren 2018-19. I skogen utvecklar barnen sitt intresse för naturvetenskap och utmanas i sin motoriska utveckling. I år hoppas vi att deras intresse och kunskaper om skogen ska fördjupas.

När alla hemvister arbetar med ett gemensamt tema anser vi att det ger en mer ”vi känsla” bland barnen och oss pedagoger. Det ger oss, pedagoger och barn, också en möjlighet att delge varandra erfarenheter och kunskaper.

Vår vision är att pedagogerna under dagen dokumenterar/reflekterar tillsammans med barnen med hjälp av olika IT former. Detta arbetssätt gör att pedagoger och barn kan visa er vårdnadshavare barnens olika lärprocesser.

Vi har en öppen, innehållsrik och inbjudande miljö som är föränderlig och anpassad utifrån barnens intressen och behov.

På Smaragden så arbetar vi med föräldraaktiv inskolning.

Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldrarna är med barnen och ser vår verksamhet under flera hela dagar och får en god insyn samt möjlighet till att lära känna pedagogerna.
Vi vill att alla föräldrar ska känna sig välkomna på Smaragden och delaktiga i sina barns vardag.
Ett viktigt forum för föräldrarna på förskolan är vårt föräldraråd, där föräldrarna får möjlighet till mera delaktighet i hela förskolan.

Smaragden
Smaragden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Odlarens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00