MENY
Eskilstuna kommun

Barns inflytande

Vi utgår från barnens önskemål så långt som möjligt i våra dagliga aktiviteter. Att jobba med barns inflytande handlar lika mycket om det lilla som det stora. Det kan handla om att få välja aktivitet, att inte bli avbruten under leken eller att vara delaktig i förskolan miljö genom möblering eller inköp. Alla barn ska känna sig lyssnade till under sin vistelse på förskolan och de uppmuntras att uttrycka sin åsikt och att lyssna till andras. Vår strävan är att barnen ska upptäcka och använda sin röst för att påverka sin egen vardag.

 

Läroplanen

2.3 BARNS INFLYTANDE

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
* utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
* utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
* utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Förskollärare ska ansvara för
* att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Arbetslaget ska
* verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
* verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
* ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
* verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över utrymme i verksamheten, och
* förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Lpfö98, reviderad 2010, sid 12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fogdegatans förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 17.30