MENY
Eskilstuna kommun

Aktiviteter på Rävlyan

På Rävlyan växlar barnen mellan ett flertal olika aktiviteter. Här beskriver vi några av dem.

Skapande

Verkstaden är alltid tillgänglig. Barnen har möjlighet att prova på olika material och tekniker som klippa, klistra, måla, jobba med gips och lera. Vi ser inte det färdiga alstret som det viktigaste, utan processen när barnet skapar.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10

2.2 Utveckling och lärande
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap."

Skogen

I skogen har vi både fri lek och planerade aktiviteter, vi upptäcker naturen tillsammans och följer årstidernas växlingar. Genom att vistas i naturen får barnen respekt för växter och djur.
I skogen får barnen även tillfälle att utveckla sin motorik och kreativitet. Skogen är också genusneutral.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10

1. Förskolans värdegrund och uppdrag
"Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö."

2:2 Utveckling och lärande
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,"

Läsning

Vi arbetar med litteratur på flera olika sätt, både spontant och planerat.

Varje dag efter maten har vi planerad läsning där vi oftast delar upp barnen i tre mindre grupper. Att läsa, diskutera och analysera böcker utvecklar bland annat vårt ordförråd, koncentrationsförmåga, fantasi och kan ge insyn i olika livssituationer.

En gång i månaden kommer bokbussen där vi lånar böcker utefter barnens intressen och våra aktuella aktiviteter/grupper.

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10

2.2 Utveckling och lärande
Förskolan ska sträva efter att varje barn
* utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
* utvecklar intresse för skritspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
* utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Samling

Varje dag innan maten har vi samling. Där delar vi oftast upp barnen i två grupper. I samlingarna pratar vi om vad som har hänt under dagen, vi sjunger, har avslappning, massage, dansar, räknar eller leker olika typer av lekar. Det är en möjlighet för både barn och pedagog att reflektera över dagens aktiviteter.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10

2:2 Utveckling och lärande
"Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet."

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Barnstigens förskola
Öppettider

Måndag - fredag 06.15 - 18.00