MENY
Eskilstuna kommun

Vår verksamhet på Balsta förskola

BALSTA FÖRSKOLAS ARBETSMETODER

Lek
På Balstaförskola erbjuder vi barnen en lustfylld miljö där lek och lärande går hand i hand. Leken har en central roll i vår verksamhet. Leken skapar förutsättningar för barnet att samspela, att utveckla sociala förmågor, språket och kommunikationen med omvärlden samt fin- och grovmotoriken. Leken ger även barnet möjlighet att stärka sin identitet.

Trygghet
Ordet trygghet för oss representeras av ömhet, närhet och god kommunikation mellan hem och förskola. En av förutsättningarna för ett positivt lärande och en god utveckling är att klimatet i barngruppen samt i förskolan kännetecknas av en trygg miljö. Trygghet upplevs olika utifrån individen och måste ständigt vårdas för att bestå.

Lärande
Vi strävar efter att skapa goda grunder för ett livslångt lärande. Barnet ses som en kompetent individ och deras tankar och förmågor värdesätts. Vi tror på deras lust att lära och utvecklas och vi stimulerar deras nyfikenhet och vilja att utforska och upptäcka omvärlden. Vi agerar som goda förebilder och finns ständigt med som stöd i deras lärande och utveckling. Våra arbetsmetoder förnyas och utvecklas kontinuerligt och alltid med barnens intresse och behov i fokus.

”Vi-känsla”
Här på Balstaförskola råder en ”Vi-känsla” som står för gemenskap, glädje och god kommunikation. Vi trivs tillsammans och genom att bekräfta varandra har vi skapat en positiv anda. Vi verkar utifrån synsättet att alla inte behöver vara duktiga på allt. Istället drar vi nytta av varandras kompetenser och kompletterar varandra.

Språk
Språk och kommunikation är grunden som vår verksamhet vilar på. Vi stimulerar den språkliga utvecklingen genom sång, rim och ramsor, språklekar, samlingar, kommunikation i vardagssituationer samt genom lek.

TRAS
Vi som arbetar på Balstaförskola har alla gått en TRAS utbildning. TRAS står för Tidig Registrering Av Språkutvecklingen. Det är ett observationsmaterial med fokus på samspel, kommunikation, språkförståelse, ordförråd och uttal. Med hjälp av materialet observerar vi barnen i syfte att få underlag för planering av helheten. 

Pedagogisk dokumentation
Dokumentation i olika former har en betydelsefull och självklar roll inom vår förskola. Vi använder oss av portfoliearbete inom vår verksamhet, en metod med utgångspunkt i individens utveckling. Vi samlar systematiskt barnens alster, fotografier, intervjuer och tankar i varsin pärm som följer dem under deras vistelse på förskolan. Vi sätter även upp barnens alster och fotografier på våra väggar för att synliggöra vårt och barnens dagliga arbeta på Balstaförskola för hemmet. Portfolie visar på barnens utveckling samt ger dem möjlighet att bli medvetna om och följa sitt lärande. Genom portfoliearbetet kan barnen även reflektera och återuppleva sin egen utveckling.

Självvärdering
Varje arbetslag använder sig av BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet) ett självvärderingsmaterial som stöd i vår utveckling av vår verksamhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Balsta förskola
Öppettider

Måndag - fredag 6.30 - 17.30