MENY
Eskilstuna kommun
skola

Frågor och svar om covid-19
i förskola och skola

Många undrar hur våra förskolor och skolor berörs av corona (covid-19). Vi får också frågor om barn och elever ska komma till våra förskolor och skolor eller inte.

Vi följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever i förskolor, grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor som är friska ska vara i verksamheten som vanligt. Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt.

Här nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren

Om risken att smittas och bli smittad

Kan elever testa sig för covid-19?

Från och med den 30 september genomför Region Sörmland provtagning av barn över 6 år med symtom. Genom att ta provet får du svar på om ditt barn har covid-19. Provet fungerar bara om barnet har symtom. Det kan till exempel vara halsont, snuva, feber, huvudvärk, hosta eller illamående och diarré. Det kostar inget att ta provet.

Läs mer och boka tid på 1177.se/sormland

Vad händer om resultatet av provet är negativt?

Om resultatet på ditt barns prov är negativt betyder det att hen inte har covid-19. Och om ditt barn mår bra och orkar kan ditt barn gå till skolan igen.

Vad händer om resultatet av provet är positivt?

Om resultatet på ditt barns prov är positivt betyder det att ditt barn har covid-19. Då behöver hen stanna hemma för att inte smitta någon annan. En läkare kommer att ringa för att fråga hur ditt barn mår och berätta hur hen undviker att smitta andra.

Vad gäller om barn och elever är sjuka?

Det är viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk. Folkhälsomyndigheten meddelar att symptomen för covid-19 framför allt är feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, mag- och tarmbesvär är vanliga symtom.

Ditt barn ska stanna hemma även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Alla ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symptomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan. Om ditt barn har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till skolan eller förskolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. 

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19. Barnet ska då kunna gå i förskolan.

Det är viktigt för att inte smitta andra. Gör sjukanmälan som vanligt!

Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever, vårdnadshavare och medarbetare till Folkhälsomyndighetens och vårdguidens webbplatser eller att ringa 113 13.


Mitt barn har allergi och kan ha luftvägssymtom utan att vara sjuk. Vad gäller då?

Ett barn med pollenallergi, som medicinerar under pollensäsongen, kan efter dialog med förskollärare/lärare vara på förskolan eller skolan

Hur vet jag om symtomen beror på pollenallergi, astma eller covid-19?

Både covid-19, pollenallergi och astma kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi, astma eller smitta av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi eller astma. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi eller astma behöver du inte vara hemma.

Vad gäller för barn och elever med anhöriga som är sjuka?

Folkhälsomyndigheten har gett ut nya rekommendationer som ger förhållningsregler till de personer som bor med smittade av covid 19länk till annan webbplats. De nya rekommendationerna innebär att även så kallade hushållskontakter till den smittade personen ska ges förhållningsregler.

Barn i förskola, grundskola, gymnasiesärskola
Barn i förskolan och elever i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan undantas från rekommendationen. De ska fortsatt gå till skolan, förutsatt att de är friska, även när andra familjemedlemmar är sjuka i covid-19.

Elever på gymnasiet
Elever i gymnasieskolan har förhållningsregler som innebär att de ska stanna hemma om en person i hushållet har konstaterats smittad av covid-19.

Läs mer om dessa regler härlänk till annan webbplats.

Vad gäller för barn och elever som tillhör en riskgrupp?

Barn/elever och barn/elever med nära anhöriga i riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177 och eventuellt därifrån till behandlande läkare.

Jag är orolig för att skicka mitt barn till förskolan/skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Det är förståeligt att man kan känna oro. Enligt Folkhälsomyndigheten och Skolverket ska friska barn vara i förskolan/skolan, annars missar barnet/eleven undervisningen som skolan ger när hen är borta.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd kring detta.

Här kan du läsa vad som gäller kring corona utifrån skollagstiftningenlänk till annan webbplats

Kan ni garantera att det inte finns någon risk att mitt barn blir smittat?

Det kan vi aldrig garantera. Olika former av smitta från bakterier eller virus kan alltid spridas där människor vistas tillsammans. För att minska risken för smitta är det viktigt att alla barn och elever stannar hemma om de är sjuka.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smitta. Om barn eller elever insjuknar under dagen kontaktar vi vårdnadshavare som får hämta sitt barn.

Jag har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom. Vad gäller då?

Om du känner att ditt barn inte kan gå i skolan, för att undvika att ta med sig eventuell smitta hem, ska du som vårdnadshavare kontakta din läkare för råd och vägledning.

Jag är sjuk eller är i karantän. Kan mitt barn gå i skolan?

Barn i förskola, grundskola, gymnasiesärskola
Barn i förskolan och elever i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan ska fortsatt gå till skolan, förutsatt att de är friska, även när andra familjemedlemmar är sjuka i covid-19.

Elever på gymnasiet
Elever i gymnasieskolan har förhållningsregler som innebär att de ska stanna hemma om en person i hushållet har konstaterats smittad av covid-19.

Läs mer om dessa regler härlänk till annan webbplats.

Mitt barn går på en skola där elev eller lärare sitter i karantän eller är sjuka. Vad ska jag göra?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är smittskydd på Region Sörmland som bestämmer vad som ska göras; smittspårning, karantän och så vidare. Du kommer att få information om vad som gäller på er skola.

Kan barn ta mat själva i skolrestaurangen eller bör de få sin mat serverad?

Ja, barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan.

Angående eventuell trängsel så är det skolledningen som ska se till att avstånd kan hållas genom att ändra schema eller att använda alternativa matsalar.

Måltidsservice följer Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Information på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?

All information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer. Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Smittskydd på Region Sörmland bedömer vilka personer som kan ha riskerat blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem och eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Hur gör ni för att minska risken för smittspridning?

Vi följer Folkhälsomyndighetrenas rekommendationer för att minska smittspridning i våra verksamheter. Bland annat gör vi följande:

Handhygien

 • Informerar eleverna om att det är viktig med god handhygien.
 • Påminner eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Ser till att det finns tvål och pappershanddukar tillgängligt
 • Sätter upp affischer med information om handtvätt

Städning

 • Skolans toaletter städas minst en gång om dagen. Papperskorgarna töms regelbundet vid behov.
 • Bordsytor, dörrhandtag, räcken, med mera, torkas åtminstone en gång om dagen med rengöringsmedel
 • Leksaker, datorer, tangentbord, surf- och lärplattor torkas av varje dag med rengöringsmedel

Social samvaro

 • Ökat avstånd mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen där det är möjligt
 • Undviker i möjligaste mån större grupper av barn i till exempel kapprum, aula på rast
 • Ser över möjligheten att planera för verksamhet och undervisning utomhus
 • Undviker aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt

Läs mer om Folkhälsomyndighetens råd om hur du undviker smittalänk till annan webbplats

Läs mer folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats

 

Om att stänga eller inte stänga förskolor och skolor


Kommer förskolor och skolor att stänga?

Eskilstuna kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. I dagsläget finns det inga rekommendationer eller beslut på att stänga förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, grundsärskolor eller gymnasiesärskolor.

Vad händer om regeringen beslutar att stänga förskolan?

Om regeringen fattar beslut om att stänga landets förskolor kommer ändå vissa förskolor att hålla öppet för de vårdnadshavare som har en samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sina barn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga.

Läs mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats.länk till annan webbplats 

Måste jag betala avgiften om förskolor eller fritidshem stänger?

Nej, du behöver inte betala om förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg måste stänga, om det inte handlar om enstaka dagar. Det gäller enbart om verksamheten stänger utifrån den nya lagen som började gälla den 21 mars.

Varför stänger ni inte grundskolorna?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vad händer om det upptäcks coronasmitta på en förskola eller skola?

Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så kommer Smittskydd på Region Sörmland att informera dem som de anser kan ha blivit utsatta för smittrisk. Folkhälsomyndigheten anser att det inte finns någon anledning att stänga skolan av smittskyddssynpunkt.

Hur kan ni låta barn gå på förskola på full tid när vårdnadshavare är hemma och det är kris i samhället på grund av covid-19?

Barn och elever har behov av kontinuitet och trygghet i vardagen och ska inte drabbas för att deras vårdnadshavare eventuellt blir permitterad från sitt jobb. Att vara permitterad innebär att man är arbetsbefriad under en kortare eller längre tid, men att man har kvar sin anställning. Det betyder att en vårdnadshavare snabbt kan behöva återgå till arbetet om permitteringen upphör.

Vi följer hela tiden Folkhälsomyndighetens rekommendationer och eventuella nya beslut från regering och riksdag. Om vi hamnar i ett läge med hög frånvaro av personal kommer vi säkerställa att de barn som behöver har tillgång till en förskoleplats. Däremot är det inte säkert att det blir på den förskola barnet vanligtvis går.

 

Om coronavirusets påverkan på skolorna

 

Hur påverkas skolan om det blir färre personal?

På grund av covid-19 kan det bli ändringar snabbt på skolan. Det beror på att många medarbetare på skolorna är sjuka och därför hemma. Detta kan till exempel leda till att fritidshemmens öppettider ändras, att klasser slås ihop och att eleverna får färre lektioner. Varje skola informerar vårdnadshavare och elever om eventuella ändringar.


Om permittering, ersättningar och kostnader

Vad gäller vid permittering?

Barn till vårdnadshavare, som är permitterad till följd av covid-19 har rätt till fritidshem och förskola enligt vanligt schema. Beslutet är fattat av ordförande i förskolenämnden och ordförande i grundskolenämnden för att säkerställa barnets och elevens behov av kontinuitet och trygghet i vardagen, och behålla möjligheten för vårdnadshavare att snabbt återgå i arbetet om permitteringen upphör.

Avgifter fritidshem: Du betalar fritidshemsavgiften för den period ditt barn är inskriven i verksamheten. Du betalar alltid full avgift oavsett hur många timmar ditt barn är i fritidshemmet.
Avgifter förskola: Så länge ditt barn har kvar sin plats på förskolan debiteras du som vårdnadshavare för platsen.

Hur blir det med avgiften i förskolan eller på fritidshemmet om jag är permitterad?

Fritidshem: du betalar fritidshemsavgiften för den period ditt barn är inskriven i verksamheten. Du betalar alltid full avgift oavsett hur många timmar ditt barn är i fritidshemmet.
Förskola: Så länge ditt barn har kvar sin plats på förskolan debiteras du som vårdnadshavare för platsen.

Vad händer om mitt barn insjuknar på skoltid, får jag ersättning?

Om du behöver vara hemma för att ditt barn är sjukt så ansöker du som vanligt om ersättning (vård av barn) från Försäkringskassan.

Måste jag betala avgiften om förskolor eller fritidshem stänger?

Nej, du behöver inte betala avgift för den period om förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg måste stänga. Gäller stängningen enstaka dagar gäller inte avgiftsbefrielsen. Avgiftsbefrielsen gäller enbart om verksamheten stänger utifrån den nya lagen som började gälla den 21 mars.

Blir avgiften till förskolan lägre om mitt barn behöver vara hemma längre tid för sjukdom?

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk gäller som vanligt att avgift debiteras.

Avgiften reduceras vid styrkt sjukdom hos barnet för den tid som sammanhängande överstiger 21 dagar. Reducering sker med kalenderdagsavgiften för varje sjukdag, det vill säga, från och med dag 22. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg.

Får mitt barn gå på ordinarie schema under den tid jag är permitterad?

Ja. Barn till vårdhandshavare som permitteras får gå på samma schema som vanligt. Beslutet är fattat av ordförande i förskolenämnden för att säkerställa barnets och elevens behov av kontinuitet och trygghet i vardagen, och behålla möjligheten för vårdnadshavare att snabbt återgå i arbetet om permitteringen upphör.

Mitt barn går inte på förskola under tiden jag är permitterad, varför får jag faktura?

Så länge ditt barn har kvar sin plats på förskolan debiteras du som vårdnadshavare för platsen.

Mitt barn gick ner i tid på förskola då jag blev permitterad men jag får full faktura?

Så länge ditt barn har kvar sin plats på förskolan debiteras du som vårdnadshavare för platsen.

Förskolan säger att jag inte får ha mitt barn på förskolan när jag är permitterad? Stämmer det?

Nej det stämmer inte. Barn till vårdnadshavare som permitteras får gå på samma schema som vanligt. Beslutet är fattat av ordförande i förskolenämnden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla